• Frågan om att lägga ner Rehab i Härnösand återremitterades

  På landstingsfullmäktige den 27 april behandlades frågan om att förändra den rehabiliteringsmedicinska verksamheten genom att lägga ner Rehab i Härnösand och centralisera allt till Sundsvall. Allianspartierna yrkade på att ärendet skulle återremitteras.

  Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna yrkande på återremiss med motiveringen att

  ”en samlad helhetsbild saknas från Hälso- och sjukvårdsnämnden som ansvarig politisk nämnd, gällande konsekvenserna av samtliga utbudsförändringar inom specialistvården i länet som är föremål för politiska beslut och tjänstemannautredning för närvarande efter den politiska majoritetens utlovade omtag. Därför anser vi att ärendet ska återremitteras för komplettering, för att möjliggöra ett samlat politiskt beslut av Landstingsfullmäktige under 2016.”

  Liberalerna, som lade fram ett eget återremissyrkande kom med en liknande motivering:

  Vi vill se ett helhetsgrepp över rehabiliteringen i länet. En tillförlitlig rapport över hur halveringen av rehabiliteringens resurser 2010 har påverkat medborgarnas möjlighet att komma tillbaka efter sjukdom. Ansvaret för rehabiliteringen har till stor del lagts över till primärvård och kommunerna utan resurser vilket är en bidragande orsak till ökade kostnader i slutenvården.”

  Efter voteringar vann KD, M och C:s gemensamma återremissyrkande som en minoritetsåterremiss. Nu återstår att se om vi får det vi begärt eller om frågan bara går med vändande post och kommer upp utan kompletteringar på nästa fullmäktige.


  Bilden överst: Entrén till det som en gång var Medicinsk Rehab i Härnösand 24 juni 2020. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | Härnösand · rehabilitering · yrkande · återremiss