• Friare liv under ansvar utgångspunkten för KD

  Individualism och kollektivism är kända politiska begrepp. De utgör utgångspunkter för bland annat liberalism och socialism.

  Individualismen betonar den enskildes frihet där varje människa – om man spetsar det hela – är sig själv nog. Var och en blir sin egen lyckas smed och var och en ansvarar för sig själv. Allt som inkräktar på den personliga friheten betraktas som negativt. Det solidariska perspektivet är alltifrån svagt till obefintligt.

  Kollektivismen betonar gruppen på bekostnad av den enskildes frihet. Individen måste anpassa sig till massan. Detta har ofta visat sig leda till olika former av förtryck gentemot minoriteter och oliktänkande. Solidariteten betonas men den är starkt villkorad.

  Personalism är kristdemokratins alternativ till individualism och kollektivism. Här är inte den enskilde sig själv nog, men inte
  heller bara en anonym kugge i ett stort samhällsmaskineri. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för
  att utvecklas. Hon har ansvar för sig själv – med frihet att göra egna val – men är samtidigt ansvarig, inte bara för sig själv, utan för den helhet hon är en del utav.

  Personlig frihet och solidaritet förenas i en ömsesidig symbios där rättigheter och skyldigheter vävs samman på ett naturligt sätt. Här finns utrymme för flexibilitet och en mångfald av alternativ där en enda lösning sällan utgör det givna alternativet.

  Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Denna människosyn beskriver människan som en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ. Hon har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

  Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel, och inte heller till hennes förmågor eller egenskaper. Varje människa är således en unik person och som sådan född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Kristdemokratisk politik tar sin utgångspunkt i denna helhetssyn på människan. Detta kallas för personalism.

  Utifrån en personalistisk människosyn vill kristdemokratin värna alla människors liv, frihet och värdighet. Likaså solidarisera sig med de utsatta och förtryckta och på ett ansvarigt sätt värna och förvalta djur, växter och jordens resurser.

  Denna människosyn och värdegrund, tror vi, utgör en utomordentlig bas i resonemang om allt från vård till infrastruktur och det bästa fundamentet för en fungerande demokrati.

  Hans Brynielsson (KD)
  Bertil Hörnqvist (KD)

  EKonomi/skatter | Bertil Hörnqvist · förvaltarskap · Hans Brynielsson · ideologi · kollektivism · kristdemokrati · föräldrapenning · individualism · liberalism · människovärde · personalism · socialism · solidaritet