• Ge svenska mjölkbönder bättre förutsättningar

  Krisen inom mjölksektorn fortsätter, även om det nu finns vissa ljuspunkter med förhoppningar om stigande mjölkpriser.

  Den övergripande bilden är dock fortfarande mycket dyster för svensk mjölkproduktion. Varje vecka slutar fem till tio mjölkproducenter. Antalet mjölkbönder har mer än halverats på tio år och är nu under 4 000.

  Rysslands handelsembargo mot mejeriprodukter från EU har slagit hårt mot Europas livsmedelsproducenter, med pressade priser som följd. En annan anledning till att svenska mjölkbönder har svårt att få lönsamhet i sin verksamhet är att konkurrensen i Europa är grovt snedvriden på grund av ländernas olika förutsättningar att ta del av EU:s stora jordbruksstöd.

  Kraftfulla politiska åtgärder behöver vidtas om inte mjölkproduktionen i Sverige helt ska försvinna. Mjölkkrisen i Sverige är så pass akut att flera åtgärder behöver vidtas. Som ett led i arbetet för bättre konkurrensvillkor för svenska mjölkbönder föreslår Kristdemokraterna ett förstärkt stöd för ökad konkurrenskraft i mjölksektorn.

  Vi föreslår en kostnadsersättning på 1 000 kronor per mjölkko i kompensation för de merkostnader som kommer med svensk mjölkproduktion i jämförelse med de övriga europeiska länderna. I den budgetproposition, som regeringen nyligen presenterat, tas 60 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet, för att i stället läggas på Jordbruksverkets administration.

  Kristdemokraterna föreslår i stället att dessa pengar används till nationell medfinansiering av EU:s krisinsatser för att stärka mjölksektorns ekonomiska förutsättningar. I Sverige har vi höga djurskyddsnormer och regler som garanterar livsmedlens kvalitet. Det är vi stolta över och så ska det fortsätta att vara.

  Men i konkurrensen på EU:s inre marknad med länder som i flera fall endast uppfyller de absoluta minimikraven för god djurhållning är det viktigt att den offentliga sektorn tar sitt ansvar och inte endast låter normen om lägsta pris få råda. Med en offentlig upphandling som drivs av värden om god livsmedelskvalitet, god djurhållning och liten miljöpåverkan får våra skolelever, äldre och vårdtagare en bra kost, och svenska livsmedelsföretag får bättre möjligheter till lönsamhet.

  Den finska regeringen beslöt nyligen att samma krav som ställs på landets bönder ska ställas vid upphandling. Även Sverige bör på nationell nivå besluta att samma krav ska ställas vid all offentlig upphandling i Sverige.

  Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson (KD)
  Göran Solsjö (KD)
  Gunlög Jakobsson KD


  Bilden överst av succo från Pixabay (Pixabay License).