• Motion: Inför tillitsbaserad styrning

  New Public Management (NPM) är ett samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet. NPM kan på svenska översättas ungefär till ”ny offentlig verksamhetsledning” och har kommit att totalt domi­nera den offentliga sektorn.De många olika reformer som kommit att kallas NPM kan delas in i administrativa och ideologiska reformer. De administrativa reformerna har ett organisationsperspektiv och omfattar exempelvis ökad användning av prestationsmått, utvärderingar och dokumentation. De ideologiska reformerna har ett samhällsperspektiv och omfattar reformer som konkurrensutsättning, införande av marknader och kundanpassning.

  Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas.

  Personalen ute i verksamheterna upplever att deras administrativa börda växer och att arbetet blir alltmer manualstyrt. Slutsatsen blir att marknadsformen helt enkelt inte passar den offentliga sektorn. Nu krävs det ideologiskt mod att våga stå upp för ett för­ändrat styrsystem bortom ekonomiseringen av välfärden, om detta skriver flera debattörer.

  Det är dags att regionen inför tillitsbaserad styrning, något som är väl utrett och beskrivet i den statliga utredningen”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU:2018:47).

  Jag föreslår därför:

  • att Region Västernorrland startar ett pilotprojekt där en eller ett par verksamheter får pröva tillitsbaserad styrning

  Bo Grafström
  Kristdemokraterna


  Ekonomi/skatterLedning/styrning | Bo Grafström · motion · NPM · pilotprojekt · tillitsbaserad styrning


  Bilden överst av Jana Schneider från Pixabay.