• Inlägg om Flerårsplanen 2004-2006

  Vårdalliansens och därmed Kristdemokraternas flerårsplan ”Mångfald och förnyelse” är en av de mest restriktiva jag någon gång yrkat bifall till. Vi ligger så nära nollresultat med de ramar vi föreslår, att det krävs ett synnerligen aktivt arbete med styrning och ledning varje månad, varje vecka för att vi ska klara av den.

  Vi anvisar tydliga vägar till hur vi vill nå dit, vilket kräver en förändrad syn på centrala områden från majoritetens sida.

  Det handlar om

  • en noggrann genomlysning av all landstingsverksamhet
  • kraftiga restriktioner vad gäller leasingavtal, resor, konferenser m m,
  • reducerade investeringsramar till 50 % av avskrivningarna, på sikt 50 miljoner per år,
  • tydligt eget ansvar inom all verksamhet

  Men dessa synsätt ligger väl i linje med centrala överenskommelser mellan staten och landstingen samt mellan medlemmarna i Landstingsförbundet. T ex utvecklingen mot ökad mångfald och valfrihet. Mindre andel av verksamhet i egen regi via entreprenader, personalägda bolag, kooperativ m m.

  Varför är vänstermajoriteten i Västernorrland så rädda och så ovilliga att ställa upp på det?

  Vårdalliansen föreslår kraftiga åtstramningar för att återta kontrollen över ekonomin. Förra årets kostnadsutveckling å 8 % påminner om 70-talets inflationsekonomi. De snabbt ökade kostnaderna förklarades av att man alltid kunde förvänta sig lika stora eller större ökningar av intäkterna. Men som alltid vid en sådan oansvarig ekonomisk politik är det utsatta grupper, lågmälda gruppers behov som får stå tillbaka. Rika och starka klarar sig alltid bättre i en sådan utveckling. På samma sätt kommer det att bli om inte styrningen av landstingets ekonomi skärps ordentligt. Jag instämmer i vad Carl Edblom sagt, att vi med felaktiga underlag inte kan fatta riktiga beslut och prioriteraingar.

  Debatten idag behöver egentligen inte bli lång: Läget är så allvarlig att det bara borde handla om att skapa enighet kring de mest väsentliga åtgärderna.

  Det finns fortfarande oklarheter om vad den allra senaste versionen av flerårsplanen från majoriteten innebär. Därför måste vi reservera oss för vissa detaljer som förts i dokumentet denna vecka.

  Ordförande
  Yrkar bifall till Vårdalliansens förslag till Flerårsplan samt till våra reservationer i landstingsstyrelsen.


  Sverker Ågrens inledningsanförande vid behandling av Landstingets Flerårsplan 2004-2006 på fullmäktige 23-24 april 2003.