• Interpellation: Alkoholkonsumtionen

  Till hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Alf Wedin:

  Redan ett halvår efter att landstingsmötet antagit det nya programmet för 1990-talets hälso- och sjukvårdsprogram, ”Hälsan framför allt”, drag Västernorrlands läns landsting igång en ambitiös och åtgärdsinriktad programverksamhet för minskning av hjärt- och kärlsjukdomarna i länet. Vi har också noterat att primärvården ökat sitt utbud av rökavvänjningsgrupper.

  Men på alkoholområdet verkar inte mycket hända, trots att målsättningen i ”Hälsan framför allt” är mycket hög, 30 % lägre konsumtion till 1995. Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor till ordföranden i landstingets hälso- och sjukvårdsddelegationen, Alf Wedin:

  1. Efter vilka gemensamma konkreta handlingslinjer bedrivs arbetet inom primärvården, för att uppnå målet enligt HS-90?
  2. Finns etappmål angivna?
  3. Hur kommer förändringarna i konsumtionen att dokumenteras och rapporteras?
  4. Vilka politiska organ är ansvariga för att genomföra och förverkliga målet enligt HS-90?

  Göran Sydhage (KDS)
  Sverker Ågren (KDS)


  Folkhälsa | alkohol · Göran Sydhage · interpellation · Sverker Ågren


  Bilden överst av Free-Photos från Pixabay (Pixabay License).