• Interpellation: Ekologiskt tänkande avseende landstingets transporter

  ”Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation, där de största miljöproblemen är lösta.”

  Det citatet från ett miljöbokslut i Sveriges Riksdag år 1999 kan vi ha anledning att upprepa och betänka gång efter annan.

  Minskning av koldioxidutsläppen är i sanning ett angeläget miljöproblem, där vägtrafiken står för en ökande andel av skadliga utsläpp. Inom Landstinget Västernorrland har våra miljödiskussioner bland annat lett till större inköpsandel av etanolbilar, men också andra beslut, varav utbildning i bränslesnål körning, s k Eco-driving är ett.

  Givna svar på tidigare kristdemokratiska interpellationer om Eco-driving (2001, 2003) har stött tanken på denna körteknik för landstingspersonal som i tjänsten kör mycket bil. Dock har, om jag förstått det rätt, någon större utbildningssatsning i Eco-driving inte genomförts, i varje fall inte under de första åren på 2000-talet. Kanske nu? I miljöbokslutet för Landstinget Västernorrland framgår att landstingets biltransporter ökat kraftigt.

  Min fråga med anledning av det ovan framförda vill jag rikta till Benny Eriksson, ordförande i servicedelegationen.

  • Vilka åtgärder har vidtagits för att flytta över personalens transporter från bil till ett mer miljövänligt resande?
  • Har utbildning i s k Eco-driving genomförts och fått genomslag i någon större utsträckning inom vårt landsting idag?

  Sundsvall den 4 november 2005

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Miljö och energi | Berit Andersson · eco-driving · interpellation · koldioxidutsläpp