• Interpellation: Hälso- och sjukvård för flyktingar

  I vårt allt mer mångkulturella samhälle finns bland oss en grupp människor ofta skörare och mer utsatta än den stora majoriteten ”trygga svenskar”. Jag åsyftar med detta påstående de flyktingar som i vårt land söker en fristad.

  Efter kanske en både komplicerad och riskabel flykt kan flyktingar som kommer till Sverige vara i stort behov av en hälsoundersökning. Därför har också staten träffat en överenskommelse med Landstingsförbundet att låta ansvaret för asylsökandes sjukvård helt övergå till landstingen (Prop. 1993/94:94). Hälsosamtal/hälsoundersökning ska erbjudas snarast efter att de asylsökande har fått sitt boende och registrerats av Migrationsverket.

  I ett uttalande underskrivet av fem olika myndigheter – visserligen främst åsyftande att hjälpa invandrare till ett arbete men som jag menar också kan tillämpas allmänt på Sverige är för nyanlända flyktingar och andra invandrare för att en eventuell integration ska bli framgångsrik, och att samhällets insatser under denna avgörande tid därför måste vara effektivare (maj 2001).

  I Budget- och verksamhetsplanen 2003-2006 för Härnösand-Medelpad sägs, att ett delmål för att främja god hälso- och sjukvård avseende de flyktingar som under kortare eller längre tid bor inom vårt förvaltningsområde, innebär…

  • att landstinget ska ”möta förändrat och ökat behov i medicinskt omhändertagande av flyktingar, speciellt ’ensamma flyktingbarn'”

  Vidare påpekas i nämnda verksamhetsplan att antalet asylsökande från våra flyktingförläggningar inom förvaltningen har ökat kraftigt, framför allt under det senaste året, och att kommunerna också allmänt ökar sina mottaganden av flyktingar. För Härnösands del aviseras t o m en fördubbling av antalet ”ensamma flyktingbarn”, barn som kan vara svårt traumatiserade och där ökad efterfrågan på insatser inom barnpsykiatrin är att förvänta.

  Väl medveten om den komplexitet som flyktingsituationen rymmer, här då avseende landstingets ansvar för hälso- och sjukvård, vill jag ändå vända mig till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande med följande frågor:

  1. Är den hälso- och sjukvård våra flyktingar erbjuds tillräcklig?
  2. Har denna hälso- och sjukvård fått personalförstärkning i takt med att flyktingströmmen ökat?
  3. Hur sker samråd mellan landstinget och länets kommuner för att möta detta större och utökade behov av hälso- och sjukvård för flyktingar?
  4. Hur tidigt kan flyktingar hos oss få sina hälsoundersökningar/hälsosamtal?
  5. Har de i verksamhetsplanen föreslagna förändringar, som innebär att psykiatrins företrädare träffar de asylsökande flyktingarna på förläggningen istället för inne på kliniken, kommit till stånd?

  Sundsvall den 29 mars 2003

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland

  Interpellation till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:


  Specialistvård | asylsökande · Berit Andersson · flykting · hälsosamtal · psykisk ohälsa