• Interpellation: Hur är det ställt med ungdomsmottagningarna i västra delen av Medelpad

  Behovet av förebyggande arbete är stort och det är angeläget att arbeta systematiskt och långsiktigt. Ungdomsmottagningen har stor betydelse och gör en god insats i det förebyggande arbetet bland ungdomar.

  Arbetet med att främja ungdomars och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa intar en central plats i regeringens arbete inom folkhälsoområdet. Fokus i detta arbete bör vara att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner. Mål-gruppen ungdomar samt unga kvinnor och män bör särskilt uppmärksammas. Inte minst bör tillgängligheten till UM vara god. Men så verkar det inte vara i Västra Medelpad.

  Av en telefonsvarare i Ånge ungdomsmottagning får jag följande svar vid en provringning i veckan. ”Öppet tisdagar året ut kl. 9.15 – 14.00. Vi ser helst att Du bokar tid. Du kan gå in och lämna personnummer och telefonnummer via www.lvn.se/ungdomsmottagning.”

  I Fränsta, Sörgården har man mottagning sista tisdagen i månaden och då är det öppet mellan 8.45 – 14.30 i men även obokade besök kan tas emot. Maila går också bra även där.

  Jämfört med andra delar av länet, får jag intrycket att det ger en sämre tillgänglighet. Att enbart uppmanas att boka ett besök på det ovan angivna sättet anser jag heller inte stämmer överens med de grundkrav som borde uppfyllas, när det gäller den här gruppen av unga människor. Många behöver någon att tala med omedelbart! Att mejla in sitt personnummer och telefonnummer känns inte bra.

  I 2007 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting innehåller en markering om insatser för att minska förekomsten av oskyddat sex, för att förebygga förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Som det nu ser ut har vi en stor skyldighet att göra mer!
  Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor angående UM i Västra Medelpad:

  • Hur ser besöksfrekvensen ut åren 2004,05,06,07?
  • Har vi tillgång till kurator vid dessa ungdomsmottagningar?
  • Har vi barnmorskor på våra ungdomsmottagningar?
  • Kan en barnmorska som driver verksamheten privat (entreprenör) göra upp ett avtal med landstinget, så att ungdomar kan söka hjälp även där?

  Fränsta 2008-02-02
  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till Hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande.


  Specialistvård | barnmorska · interpellation · Mona Hammarstedt · Medelpad · ungdomsmottagning