• Interpellation: Hur kan kollektivtrafiken bli mer rättvis, attraktiv och familjevänlig?

  Vi har som ledord i Regionala utvecklingsstrategin RUS ”Ett stolt och attraktivt Västernorrland”, en offensiv ansats. Många yngre familjer vill gärna bo där man inte nödvändigtvis måste ha en bil för att lösa sina transporter. Modern kollektivtrafik är då en viktig service. Länet har investerat kraftfullt på senare tid och den regionala tågtrafiken visar stadigt ökande resande i länet. Tågen är moderna och givetvis tillgängliga. Plats finns för barnvagnar etc. Stadstrafik i några centralorter, främst Sundsvall har också varit framgångsrik. Men resandet på stomnätet, landsbygdstrafiken, hänger inte med. Kanske de nya bussarna på stomlinjenätet som inte kan ta ombord barnvagn, rullator eller en resenär med rullstol blivit ett nytt hinder.?! Det finns heller inte någon info ombord med utrop av hållplats eller text på skärm som aviserar kommande hållplats. Systemet är kraftigt försenat.

  Landstinget är ansvarig för finansiering av en betydande del av kollektivtrafiken i länet och med detta följer ett stort ansvar. Regionala tågtrafiken via Norrtåg samt busstrafiken mellan länets kommuner är de viktigaste linjerna. Dessutom finns ett antal linjer som samfinansieras med länets kommuner.

  En nyckelfråga för att nå de mål vi har i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är att öka länets attraktivitet. Jag ser kollektivtrafiken som en mycket strategisk fråga för att nå dit. Det kan ha stor betydelse vid val av etablering av ett företag, en investering eller ort att bosätta sig i.

  Det är ett faktum att just den busstrafik som landstinget finansierar, trafikeras med bussar som inte tar ombord barnvagnar eller resenärer med rullstol. Instegen sker via branta trappsteg och inne i bussen finns vare sig ramp, lift eller fysiskt utrymme för rullator, barnvagn eller rullstol. Det finns idag inget annat län som valt att upphandla bussar med så låg tillgänglighet som KTM i länet genomfört.

  Av många perspektiv vill Kristdemokraterna lyfta två, barnens och familjernas samt vuxna med funktionsnedsättning. Vi tror att inte minst barnfamiljer är en viktig grupp att ge större fokus, med tanke på att det är barn, unga och kvinnor som är frekventa resenärer.

  Det finns ett antal hinder som behöver rivas. Några exempel på problem: En familj med barn som använder rullstol kan idag inte resa gemensamt på stomlinjenätet. Familjen får inte heller gemensamt resa med färdtjänst, som är enda alternativet där rullstol kan användas. Endast en följeslagare tillåts. För resa över kommungräns krävs tillstånd för riksfärdtjänst. Ansökan ska normalt göras två månader i förväg.

  Jag vill mot denna bakgrund fråga ordföranden i Landstingsstyrelsen:

  • Anser du att kollektivtrafiken i länet möter behoven hos dagens och morgondagens resenärer som ett attraktivt sätt att resa?
  • Är du beredd att ta initiativ så att resa mellan två kommuner i länet för en resenär som inte kommer med på bussen, kan slippa kravet på tillstånd för riksfärdtjänst för att kunna genomföra resan via annat färdsätt?
  • Hur avser du att agera för att landstingets finansiella medverkan i kollektivtrafiken ska vara rättvis och ge alla i länet så lika förutsättningar som möjligt att resa med linjelagd trafik?

  Stigsjö den 26 februari 2015

  Sverker Ågren (KD)

  Interpellation till ordförande i landstingsstyrelsen Elisabeth Strömqvist.


  Bilden överst: Norrtåg vid Timrå station, i bakgrunden Östrands massafabrik. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Barn och unga · Kollektivtrafik | buss · familj · interpellation · Sverker Ågren · interpellation · funktionshinder · familj
  · norrtåg
  · tåg