• Interpellation: Köerna till psykiatrin

  Till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin:

  Psykiatrin i Landstinget Västernorrland och förslaget om att göra Västernorrland till ett speciellt ”invandrarlän” har under det gångna året ofta diskuterats i landstinget. Det är stora och svårlösta frågor som engagerat – och engagerar – många förtroendevalda.

  Igen når oss nu budskapet om att situationen inom psykiatrin är allvarlig. Enligt chefsöverläkare Kimmy Lindholm i Sundsvall, som uttalat sig med stort eftertryck i Sundsvalls Tidning, (5 febr) är ”situationen på barnpsyk förfärlig” och inom övrig psykiatri i Sundsvall tydligen lika frustrerande. Aktuella, ”torra” siffror belyser, enligt ST, tydligt hur flyktingar som lagts i för depression eller kriser och som förlorat allt hopp, till mycket stor del fyller psykiatrins platser. Här är några exempel:

  • Den 4 februari var 8 av 12 platser på en psykiatrisk avdelning i Sundsvall upptagna av flyktingar.
  • Under 2002 var 25 % av alla inlagda patienter flyktingar som lagts in för depression eller kriser.
  • Vid månadsskiftet januari/februari var nästan var tredje akutvårdplats belagd av en asylsökande.

  Köerna till psykiatrin växer, samtidigt som långa komplicerade sjukdomsbilder utreds för patienter. Situationen väcker mycket stor oro. Hur ser psykiatrins ”nära morgondag” ut? Med anledning av det ovan skrivna vill jag ställa följande frågor till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande:

  • Uppfattar du förhållandena inom psykiatrin rätt beskrivna enligt ovan?
  • Vad gör Landstinget Västernorrland för att utöva påtryckning gentemot Migrationsverket och eventuellt andra myndigheters verkställare, vilka har regeringens uppdrag att ta ansvar för de invandrare som kommer till vårt land och som är i behov av stöd och vård?
  • Har vi inte uppdrag att se till att alla som söker psykiatrisk vård, asylsökande, andra invandrare eller svenskar, får den angelägna vård som de behöver för att klara sin vardag?

  Sundsvall 2003-02-10

  Berit Andersson
  Kristdemokraterna i Landstinget Västernorrland


  Specialistvård | Berit Andersson · BUP · invandrare · psykiatri · psykisk ohälsa


  Bilden överst av Josh Clifford från Pixabay (Pixabay License).