• Interpellation om 300 kr i besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna är ett hinder för vård och behandling

  Chefsöverläkaren Kimmy Lindholm i Härnösand Medelpad hälso- och sjukvårdsförvaltning har i en skrivelse föreslagit att landstinget bör höja åldersgränsen för fria besök inom psykiatrins specialistvård från 20 till 25 år. Hon anser att 300 kr per besök kan leda till att många unga avstår från behandling, även om det finns ett högkostnadsskydd. Om inte hela avgiften kan tas bort menar hon att den bör reduceras kraftigt. Men reflexion är att förslaget bör prövas noggrant, blan annat för att unga kvinnors psykiska hälsa försämrats på senare år.

  Avgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteraingar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter finns i en begränsad omfattning:

  • Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård.
  • Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna som riktas till unga, som jag anser vara en viktig resurs i både ett abortförebyggande arbete och som en patientanpassad verksamhetsform. Dit går de unga gratis.
  • Vuxna som är ”inskrivna” i vuxenhabilitering har inte besöksavgifter. Det är ofta personer med livslånga funktionshinder som har stora och långvariga behov.
  • De som får antabusbehandling erhåller den utan kostnad.
  • Unga vuxna 20-29 år och pensionärer (65 år och äldre) har reducerad kostnad för undersökning (allmäntandvård) med cirka 100 kr.

  Jag vill ställa följande frågor med anledning av förslaget om höjd åldersgräns för kostnadsfri vård för unga inom psykiatrin:

  1. Är 300 kr en ändamålsenlig besöksavgift för unga vuxna i behov av specialistkontakt inom psykiatrin?
  2. Finns tillförlitliga undersökningar som visar att nuvarande avgifter inte hindrar unga vuxna att få den behandling inom psykiatrin som de behöver?
  3. Är nuvarande nivå på besöksavgiften för unga vuxna 20-25 år i psykiatrisk vård en väl avvägd nivå med tanke på landstingets prioritering av psykiatrin?

  Härnösand den 31 maj 2005

  Sverker Ågren (Kristdemokraterna)


  Barn och unga · Psykiatri · Specialistvård | antabus · besöksavgift · interpellation · psykiatri · Sverker Ågren · ungdomsmottagning