• Interpellation: Remitteringar till Skandionkliniken

  2006 bildades kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling med syfte att skapa ett nationellt center för protonbehandling. Byggandet av centret kom igång 2011 och 2015 kunde Skandionkliniken starta sin verksamhet.

  Verksamhetens kostnader täcks av landets regioner och utgörs till stor del av en fast abonnemangsavgift.

  Antalet patienter blev inte på långt när så stort som man räknade att få vid starten. För att få ekonomi i verksamheten har den fasta avgiften höjts. Från 2019 utgör den 70 procent av kostnaderna. Vi får alltså betala oavsett om vi skickar patienter eller inte och det borde därför ligga i vårt intresse att remittera fler till Skandionkliniken. Därför undrar jag vilka åtgärder vi vidtagit för att få våra verksamheter att skicka fler?

  Utöver detta så vet vi att det finns planer på att bygga ut onkologkliniken på Sundsvalls sjukhus. Det är givetvis lovvärt att vilja förbättra cancervården i vårt län, men när vi nu betalar för Skandionkliniken uppstår frågan – ska vi skicka ännu färre patienter efter utbyggnad. I så fall står vi där med dubbla kostnader. En för den utbyggda Onkologen och en för Skandionkliniken som vi är med och delfinansierar. Så får det inte bli. Jag vill därför ställa följande frågor:

  • Har vi blivit bättre på att skicka patienter till Skandionkliniken sedan avgiftshöjningen?
  • Vilka åtgärder har vidtagits i vår region för att vi ska bli bättre på att använda Skandionkliniken?
  • Hur påverkar en eventuell utbyggnad av Onkologen frågan om remitteringar till Skandionkliniken?

  Härnösand 27 januari 2020

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande angående remitteringar till Skandionkliniken.


  Specialistvård | cancervård · interpellation · Mona Hammarstedt · onkologi · Skandionkliniken · Strålbehandling · Sundsvalls sjukhus


  Bilden överst: Skandionkliniken i Uppsala. Foto av Lokal Profil från Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0).