• Interpellation: Samarbetet mellan primärvården och psykiatrin

  Mona Lundqvist överlämnade till ordförande en interpellation med följande lydelse ställd
  till landstingsstyrelsens ordförande:

  Efter ett besök på en vårdcentral i Länet kan följande fråga vara av intresse att få besvarad. Om det inom primärvården kommer ett behov av akut hjälp från Psykiatrin hur är då ett samarbete möjligt för att detta ska kunna ske på enklast möjliga sätt. Har man en skyldighet att stå till förfogande eller måste ett remissförfarande följas. När det gäller psykiatri är beredskap för oväntade händelser oerhört viktig. Har egen erfarenhet av att det inte alltid
  är så självklart att samarbete sker. När det händer svåra traumatiska händelser kan alla resurser behövas. Men vart ska man då vända sig om det visar sig att kommunikationerna brister . Det förekommer enligt uppgift att Primärvården har svårt att få stöd när man har behov.

  Mina frågor är följande:

  • Kan man vid akuta exceptionella händelser förvänta sig att Psykiatrin ställer upp för att vara behjälplig med sina specialkunskaper?
  • Hur är samarbetet upplagt?
  • Vem kan begära hjälpen?
  • Kan Psykiatrin avböja samverkan?
  • Måste systemets bestämmelser gå före patienten?

  2010-06-09

  Mona Lundqvist
  Kristdemokraterna


  Primärvård · Psykiatri | interpellation · Mona Lundqvist · samarbete