• Interpellation: Självmord bland unga – suicidprevention

  Knappast något berör oss väl så djupt som en ung människas försök att ta sitt liv. När någon som s a s står vid tröskeln till livet, där alla vägar borde vara öppna och lockande, varken känner hopp eller framtidstro, då hotas ju grunden till livet självt.

  Enligt senast tillgängliga statistiska uppgifter (år 2004) tog närmare 1400 personer i vårt land sitt liv. 70 % av dessa var män.

  Bland den vuxna delen av befolkningen tyder trenden på en minskning, vilket dock inte är fallet i yngre åldrar. I t ex gruppen 15 – 24 år har en ökning skett, trots att vi med stort allvar tidigare noterat denna tunga trend och också vidtagit vissa åtgärder för att nedbringa självmordstalen. Här i Landstinget Västernorrland har vi kristdemokrater i såväl motions- som interpellationsform också uppmärksammat denna svåra problematik.

  Dagens Medicin (17/2007) tar upp problemet självmordshot och beskriver ett arbetssätt och en rapport från Jönköpings län, där man under de senaste två åren på ett delvis nytt sätt arbetat brett och systematiskt för att förhindra självmord. Både polis, räddningstjänst, sjukvård, SOS Alarm och socialtjänst finns med i detta arbete, och samma utbildning har t ex meddelats all personal i berörda verksamheter. Utgångspunkten i policyn kring den nya verksamhetsmodellen har varit, att den som tänkt ta sitt liv ändå bär en livsvilja och på något sätt meddelar sin avsikt, varför effektiva samordnade insatser kan sättas in och förhindra självmordet. Från ansvarigt sjukvårdshåll konstateras också, att ett antal suicidförsök verkligen kunnat förhindras med den nya och breda larmplanen.

  Professorn och suicidforskaren Jan Beskow, Göteborg hävdar med bestämdhet, att människor i grunden har en livsvilja och menar, att vår ”ödesinställning” att självmord inte går att förebygga, har gjort att vi saknar rutiner för suicidprevention.

  Mot bakgrund av det ovan skrivna vill jag i dag ställa en fråga till landstingsrådet Ewa Söderbergh:

  • Finns i vårt landsting de ovan beskrivna metoderna inom det preventiva arbetet för att förhindra suicid?
  • Om inte, är du beredd ta initiativ till att vi utvecklar modellen och på så sätt mer effektivt förhindrar självmord bland våra unga?

  Sundsvall 2007-05-31
  Berit Andersson, kristdemokrat


  Folkhälsa | Berit Andersson · interpellation · självmord · suicidprevention