• Interpellation: Statsbidragens verkliga värde

  Hälso- och sjukvården står i första rummet när välfärden graderas av medborgarna. Under den senaste mandatperioden har trots detta den socialdemokratiska regeringen prioriterat friska och väl bemedlade framför insatser som sätter gamla, sjuka och utslitna i första rummet. Utöver det mänskliga lidandet och bristen på god vård leder det till långtgående ekonomiska konsekvenser för hela samhället. Socialdemokratisk politik ger utslag i de snabbt växande utgifter för sjukskrivningar och förtidspensioneringar, utgifter som är större än kostnaderna för den samlade hälso- och sjukvården i kommuner och landsting. Den socialdemokratiska regeringen kan inte springa ifrån sitt ansvar, inte heller vårt eget socialdemokratiskt ledda landsting. Socialminister Engqvist och ordförande för Landstingsförbundet Lars Isaksson har i flera sammanhang hävdat att ”sjukvården succesivt får mer resurser för att öka tillgängligheten och korta köerna.” Det budskapet har upprepats även i vårt landsting.

  Hur står sig detta vid en närmare granskning? Den 11 december förra året, publicerade Landstingsförbundet sin halvårsrapport om landstingets ekonomi. Under rubriken ”Statliga tillskott av statsbidrag till kommuner och landsting åren 1992-2005, omräknat till 2001 års priser, motsvarar en nivåhöjning med cirka 24 miljarder kronor. Indragningarna motsvarar cirka 26 miljarder kronor. Nettotillskottet är således negativt! Med hänsyn till pris- och löneökningar så är den egentliga urholkningen av statsbidragens värde under perioden hela 14 miljarder kronor!

  Landstingsförbundets ekonomer påstår att statens tillskott måste ökas med 16 miljarder kronor år 2005 för att kommuner och landsting realt sett ska komma upp till samma resursnivå för statsbidragen som 1992. Det rimmar illa med det budskap som Jan Sjödin förmedlade vid senaste landstingsmötet.

  Mot bakgrund av detta vill jag fråga ordförande för landstingssstyrelsen, Jan Sjödin (s):

  • Finns det några brister i Landstingsförbundets decemberrapport enligt din mening?
  • Hur ser det verkliga utfallet av statsbidragen ut för Västernorrlands del 1992-2005?

  Härnösand den 11 februari 2003

  Sverker Ågren
  Kristdemokraterna

  Inlägget är en interpellation till Jan Sjödin, landstingsstyrelsens ordförande.


  Ekonomi/skatter | interpellation · statsbidrag · Sverker Ågren · välfärd