• Brist på kuratorer vid ungdomsmottagningarna

  Svar på Interpellation från Mona Hammarstedt (kd) om Hur är det ställt med ungdomsmottagningarna i västra delen av Medelpad?
  Susanne Sundqvist, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Mona Hammarstedts interpellation om hur är det ställt med ungdomsmottagningarna i västra delen av Medelpad:

  Mona Hammarstedt, Kristdemokraterna lyfter fram ungdomsmottagningarnas betydelse för det förebyggande arbetet bland ungdomar. Vidare refererar hon till regeringens överenskommelse 2007 med Sveriges kommuner och landsting som bl.a. har markerat betydelsen av insatser för att minska förekomsten av oskyddat sex, för att förebygga klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

  Efter att ha provringt Ånge ungdomsmottagning undrar Mona över hur ungdomsmottagningarna i västra Medelpad fungerar. Hon menar att tillgängligheten ska vara sådan att ungdomarna snabbt ska få kontakt och inte behöva maila sitt personnummer och telefonnummer för att vänta på att bli uppringd.

  Om en ungdom har akuta behov ska hänvisning ske till annan ungdomsmottagning om närmaste verksamhet inte är tillgänglig. Det är beklagligt om detta inte framgick av provringningen.

  Med anledning av den rubricerade frågeställningen ställer Mona Hammarstedt följande frågor:

  • Hur ser besöksfrekvensen ut åren 2004, 2005, 2006, 2007?
  • Har vi tillgång till kurator vid dessa ungdomsmottagningar?
  • Har vi barnmorskor på våra ungdomsmottagningar?
  • Kan en barnmorska som driver verksamheten privat (entreprenör) göra upp ett avtal med landstinget, så att ungdomar kan söka hjälp även där?

  Besöksfrekvensen i Ånge/Fränsta hos barnmorska var under 2004, 315 besök, 2005, 414 besök, 2006, 354 besök och 2007, 468 besök. Under samma tid har det inte funnits tillgång till kurator förutom sista månaderna under 2007, då 15 kuratorsbesök har gjorts. Kommunen som enligt avtal svarar för kuratorsfunktionen har inte kunnat besätta tjänsten. Barnmorskor finns vid samtliga ungdomsmottagningar i länet. Barnmorskeresursen per 1000 ungdomar ligger i Ånge/Fränsta tillsammans med Härnösand högst i länet.

  Ungdomsmottagningsverksamheten bedrivs i nuläget enligt FSUM, (Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar). Det innebär samlade resurser med baskompetens vilket betyder avsatt tid för barnmorska, kurator och/eller psykolog samt läkare. En sammanhållen verksamhet är viktig att värna om. Att upphandla privat barnmorsketjänst är därför inte aktuellt.

  Det pågår nu en genomlysning av hela länets ungdomsmottagningsverksamhet. Nyckelord i utredningen är bl.a. kompetens, kvalité, tillgänglighet, bemanning och likvärdighet för länet.

  I november 2007 fattade landstingsstyrelsen beslut om satsning för god psykisk hälsa i Västernorrland. Satsningen omfattade totalt 12 miljoner kronor och riktades till områdena beroendemedicin, neuropsykiatri och barn och unga. Landstingsdirektören gavs då i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av resurser om två miljoner kronor till ungdomsmottagningarna i länet.

  Vår målsättning är att erbjuda länets ungdomar en bra och tillgänglig ungdomsmottagningsverksamhet. Därmed anses interpellationen besvarad.

  Susanne Sundqvist (v)
  Hälso- och sjukvårdsdelegationens vice ordförande

  Mona Hammarstedt tackade för svaret.
  I detta ärende yttrade sig även Susanne Sundqvist, Ulla–Britt Lagergren och Gun Olofsson.


  Specialistvård | barnmorska · interpellationssvar · Mona Hammarstedt · ungdomsmottagning