• Interpellationssvar: Överbeläggningarna på länets sjukhus

  Interpellationen innehåller 6 frågepunkter, varav två av dessa innehåller 2 frågor vardera. Jag har valt att svara på de 6 frågepunkterna var för sig.

  Fråga 1: Vad har överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus kostat under 2016

  Svar: Överbeläggningarna har medfört kostnader för övertid hos personal på vårdavdelningar samt ökade kostnader för ambulanstransporter i länet. Vad som exakt kan kopplas samman med just överbeläggningar framgår dock inte av vårt redovisningssystem, så en exakt siffra är både svår och tidskrävande att få fram.

  Fråga 2: Vad har detta kostat i utslitning och sjukskrivning av personal?

  Svar: Den exakta kostnaden för utslitning och sjukskrivning relaterat till just överbeläggningar går inte att avgränsa och därmed inte att redovisa i något av våra system. Det är generellt mycket svårt att fastställa en så specifik orsak till en sjukskrivning. Det vi kan se är att de totala sjukskrivningstalen är högre 2016 än 2015.

  Fråga 3: Vad har överbeläggningarna kostat i utomlänsvård?

  Svar: Utomlänsvård har inte använts vid överbeläggningar. Vid behov har patienter flyttats inom länet.

  Fråga 4: Vilka konsekvenser har överbeläggningarna fått för ambulanssjukvården? Har den en rimlig kapacitet att hantera detta? Hur löser man denna fråga nu och framgent? Inte minst behöver denna fråga ett svar med tanke på beslutade strukturförändringar som också ökar antalet transporter.

  Svar: Bristen på medarbetare har medfört att alla fastställda vårdplatser inte varit tillgängliga. Detta har inneburit omdirigeringar och överflyttningar av ringa mängd. Till detta kan tillfogas att just efter årsskiftet så hade vinterns influensaepidemi slagit till. Denna gång drabbades fler äldre patienter än normalt, vilka har ett större behov av sjukhusvård än vad yngre och medelålders patienter har.

  När det gäller ambulansverksamheten så beställde Hälso- och sjukvårdsnämnden under 2015 en utredning för att klargöra om det finns transporter som kan utföras av andra fordon än ambulanser. Vid en presentation av ambulans- och akutmottagningsverksamheten i april 2016 så framkom att drygt 10 % av ambulanstransporterna bör kunna utföras av annat fordon och annan personal. Om transporten inte är en del av den akuta sjukvården så bör den organisatoriskt tillhöra sjukreseorganisationen och detta är nu under utredning. Ambulansorganisationen är sedan i höstas förstärkt med en bil för att möta det ökade behovet. Noteras kan dock att antalet ambulanstransporter ökade mindre under 2016 än föregående år.

  Fråga 5: Hur går det med patienthotellssfrågan i Örnsköldsvik och räckte antalet platser i Sundsvall till vid årets överbeläggningar?

  Svar: Landstinget Västernorrland har tecknat avtal med fyra hotell i Örnsköldsvik för nyttjande för patienter. I samband med årsskiftets överbeläggningar fanns inga brister på vårdplatser vid patienthotellet i Sundsvall. Om man blickar framåt. Hur planerar man att klara sommarens sjukhusvård? Är det nya rekord att vänta eller tänker man vidta åtgärder så att man klarar trycket?

  Svar: Arbetet med verksamheternas sommarplanering har precis inletts. Det har också påbörjats ett arbete med att ta fram länsövergripande rutiner med handlingsplan för åtgärder vid vårdplatsbrist.

  Bristen på vårdplatser beror på att det inte har gått att bemanna vårdavdelningarna med tillräckligt många anställda sjuksköterskor. Här pågår sedan 2015 ett arbete med att göra det mera attraktivt att arbeta inom slutenvården: Kompetenstrappor som ger möjlighet till löneutveckling utöver den generella, uppdragsväxling samt bättre scheman med glesare helgtjänstgöring. Vidare är ett arbete påbörjat avseende riktlinjer vid nyttjande av rekryteringsförmåner inom specialistvården.

  Härnösand den 8 februari 2017

  Ewa Back (S)
  Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden


  Specialistvård | interpellationssvar · sjukhus · överbeläggningar


  Bilden överst: Hissar i Örnsköldsviks sjukhus. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).