• Ingen särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom

  Elisabet Strömqvist, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen lämnade följande svar på Maude Westmans interpellation om särskild stödenhet för unga med diabetessjukdom:

  Maude Westman lyfter fram de unga diabetikernas situation och det är väl känt att just denna grupp diabetiker kräver ett särskild handlag i omhändertagandet.

  Efter rundfrågning av länets barn- och ungdomsmedicinska mottagningar får vi bilden av att det inte råder någon generell resursbrist och att man rimligt väl har de rutiner och kompetenser som behövs för omhändertagandet av denna patientgrupp.

  Det som efterfrågas mest är gemensamma länsaktiviteter typ ”diabetesläger” samt gemensamma policys och riktlinjer. Men frågan är intressant ur ett perspektiv som rör den uppväxande delen av befolkningen generellt – hur skall vi utforma omhändertagandet av ungdomarna med kroniska sjukdomar?

  Landstinget Västernorrland kommer att stödja ett länsgemensamt utvecklingsarbete kring policyfrågor och riktlinjer både vad gäller diabetesgruppen och därtill gruppen av ungdomar med kroniska sjukdomar.

  Ur ett diabetesperspektiv kommer Landstinget Västernorrland att se till att de länsgemensamma aktiviteterna för diabetesgruppen fortsätter och att de barn- och ungdomsmottagningar som arbetar med diabetiker har tillgång på de kringresurser som behövs för att på ett tillfredställande sätt lösa uppkomna problem.

  Elisabet Strömqvist (s)
  Hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande”


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 23-24 april 2008 § 63

  Maud Westman tackade för svaret. I detta ärende yttrade sig även Elisabet Strömqvist, Roy Resare, Göran Bolin och Ewa Söderberg.


  Specialistvård | diabetes · interpellationssvar · Maude Westman