• KD Västernorrlands remissyttrande Sjukhus 90

  Kristdemokratisk vårdpolitik syftar till att tillförsäkra alla en god hälso- och sjukvård av hög kvalitet oavsett bostadsort, eller sociala och ekonomiska förutsättningar. Vården skall vara präglad av en helhetssyn, människan består både a kropp, själ och ande. Landstingets program för 90-talets hälso- och sjukvård ”Hälsan framför allt” markerar det hälsopolitiska arbetets betydelse starkare än någonsin. KDS anser att detta är en riktig inriktning som på sikt gagnar hela befolkningens hälsa.

  KDS framhåller att modern sjukvård kräver allt färre vårdplatser. I vårt län har vårdplatserna minskat från 6,3 per 1 000 invånare 1973 till 4,6 vårdplatser 1987. Samtidigt har länets befolkning minskat men medelåldern ökat. Mot denna bakgrund finns givetvis skäl att anta att ytterligare reduceringar kan vara möjliga. KDS vill dock understryka att det är viktigt att vårdplatsreduceringarna inom särskilt medicin och kirurgi inte sker så att äldre och sjuka får sämre vård. Det stora antalet klinikfärdiga patienter inom dessa kliniker kan därför försena föreslagna vårdplatsreduceringar om inte insatser inom äldrevården får avsedd verkan.

  Enligt KDS’ bedömning är detta något av ”nyckeln” till frågan om vårdplatsreduceringar. Hur ansträngt läget är visar de nya beräkningar av vårdplatser inom äldrevården utifrån de befolkningsantaganden som SJUKHUS 90 arbetat med. Dessa beräkningar visar att det finns ett behov av ytterligare nära 200 vårdplatser inom äldrevården 1995 utöver tidigare gjorda uppskattningar. KDS anser att detta kräver nya åtgärder för att säkre äldrevårdens behov vid mitten av 90-talet, vilket dock inte får hindra en förändring av den slutna vårdens struktur.

  KDS stöder förslaget till förändrade upptagningsområden. Utifrån de senaste årens negativa flyttningsnetto i länet, kan utredningens beskrivning av befolkningsförändringarna bli för positiv menar KDS. Den regionala obalansen drabbar inte minst vårt län. Landstinget måste därför med kraft driva länsutvecklingsfrågorna och medverka till att länets negativa befolkningsutveckling hejdas. Varje enskild patients frihet måste respekteras även om justeringar i upptagningsområdena rent formellt kan peka på tillhörighet till visst sjukhus.

  KDS vill att hela samhället ska vara familjevänligt och särskilt värna om barnen. För Sollefteå sjukhus måste barnklinikens framtid säkras genom ett entydigt beslut av landstinget.

  KDS anser det vara riktigt att utredningen valt att arbeta efter huvudalternativ 2. Den framtida existensen för Sollefteå sjukhus måste stå i centrum för diskussionen. En nedläggning av länets enda inlandssjukhus skulle medföra katastrofala förhållanden för en stor del av länet.

  Beträffande Härnösands sjukhus anser KDS att utredningens förslag angående gemensam organisation för den kirurgiska verksamheten Sundsvall – Härnösand inte fått tillräckligt ingående belysning. Det finns inte möjlighet att bedöma effekterna av en sådan förändring menar man. Utredningens förslag till nya verksamheter i Härnösand är av stor betydelse för såväl Härnösand som för hela länet. Medicinsk rehabilitering är en mycket väl motiverad verksamhet.

  Framtiden för Härnösands sjukhus är långt ifrån problemfri. Utredningens förslag till nya verksamheter tillför sjukhuset intressanta utvecklingsmöjligheter. Det är det bästa alternativet om länet ska kunna behålla fyra akutsjukhus säger KDS, som också anser att Härnösands sjukhus skall vara ett självständigt sjukhus även på 90-talet.

  KDS stöder de förändringar som föreslås för Sollefteå sjukhus. Sjukhuset får ett kraftigt utökat upptagningsområde men ingen nämnvärd utökning av antalet vårdplatser. Sollefteå sjukhus är mycket betydelsefullt som beredskapssjukhus, genom sitt läge i inlandet.

  Utredningens förslag har blygsamma ekonomiska konsekvenser som tyvärr inte leder till någon påtaglig fördelning av resurser. Ställt i relation till exempelvis behoven inom äldrevården har SJUKHUS 90 inte lyckats presentera några genomgripande besparingsåtgärder.


  Specialistvård | alkohol · Sjukhus 90 · rehabilitering · remissvar · Härnösands sjukhus · Sollefteå sjukhus · äldrevård