• KdS förslag till ändrade taxor

  KdS anser att de föreslagna höjningarna av patientavgifterna till 100:- per läkarbesök samt till 60:- för sjukvårdande behandling, bör utformas på annat sätt. KdS förslag är att den normala nivån bör vara 90:- för besök hos distriktsäkare, hälsokontroller etc. En högre avgift bör gälla för besök hos specialistläkare. Högkostnadsskyddets nivå bör vara 1200:-

  KdS alternativ är följande:

  1. Landstingets primärvård är basen för hela sjukvårdsorganisationen. Avgiften för besök hos distriktsläkare måste utformas så att det blir naturligt att i första hand söka vård där. Med en lägre avgift inom primärvården jämfört med besök hos en specialistläkare, kan avgiften medverka till en sådan utveckling. KdS föreslår 90:- som avgift för distriktsläkarbesök samt 120:- för besök hos specialist.
  2. KdS har tidigare föreslagit att barn i förskoleåldern ska ha lägre avgift. Det motiveras av att dessa inte omfattas av den fria skolhälsovården. Det utrycker också att KdS vill värna om barnfamiljernas rätt till bra och god barnsjukvård till en låg kostnad. KdS föreslår att avgiften för barn blir 50 % av hel avgift. Det innebär en sänkning från dagens nivå vid distriktsläkarbesök och en mindre ökning vid specialistläkarbesök.
  3. Högkostnadsskyddet bör även omfatta resor. I avvaktan på att landstinget får ansvar även för dessa ersättningar är det angeläget att högkostnadsskyddet under 1991 inte läggs på en orimligt hög nivå. Det måste även vara utformat så, att det blir meningsfullt att utnyttja. KdS föreslår max kostnad på 1 200:- på en 12-månadersperiod. För att öka utnyttjandet av detta skydd anser KdS att landstingets information till patienterna måste förbättras väsentligt. Det bör bli rutin vid varje betalning, att patienten tillfrågas/påminns om högkostnadsskyddet.
  4. KdS avvisar förslaget att avgiftsbelägga besök hos mottagningssköterska vid vårdcentral samt vid dipensär, ex vis diabetes- och blodtrycksmottagning.
  5. Gynekologisk hälsokontroll samt mammografihälsokontroll 90:-
  6. Vaccinationer, 90:- + självkostnader, med de undantag som anges i förslaget.
  7. Återbetalning av avgifter enligt förslaget, men med de belopp som följer av vårt förslag.

  1990-10-18
  KdS Västernorrland
  Landstingsgruppen
  Sverker Ågren, gruppledare


  Ekonomi/skatter | patientavgift · Sverker Ågren · yrkande