• Kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor

  Vi läser i vår flerårsplan 2003-2006 följande utdrag!

  Under 2003 skall kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor ha minskat med minst 35 % i förhållande till utfallet 2002. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att göra en fördjupad analys som underlag för hur minskade kostnader uppnås och vilka aktiviteter detta kräver på kort och lång sikt.

  Frågan till landstingsstyrelsens ordförande Jan Sjödin blir således:

  • Vad har gjorts för att påbörja detta arbete?
  • Hur långt har man kommit i denna inledande process?

  Om detta arbeta inte har påbörjats:

  • Hur ser då tidsplanen ut för att påbörja denna analys?
  • Hur ska man kunna uppnå det fastställda målet?

  Örnsköldsvik den 18 februari 2003

  Roger Berg
  Kristdemokrat