• Krav inför förändringar av Medicinsk Rehab

  Politiska företrädare för sju partier i Härnösands kommun, däribland Kristdemokraternas gruppledare Ingemar Wikander kräver, i ett öppet brev till landstinget den 16 februari 2016, en dialog om de föreslagna förändringarna av Medicinsk Rehab i Härnösand.

  Angående framtiden Medicinsk Rehab och kostnadsreduceringar.

  Med anledning av det förslag som Nina Fållbäck-Svensson presenterat ”Beskrivning av föreslagen förändring av rehabiliteringsmedicinsk verksamhet” (daterat 2016-02-08) vill vi som företrädare för Härnösands kommun ställa krav på att

  Inga beslut om förändringar rörande verksamheten vid Medicinsk Rehab Härnösand ska tas med mindre än att följande är uppfyllt:

  1. Direkt dialog inleds mellan Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun med syfte att diskutera framtiden för Medicinsk Rehab i Härnösand.
   Därvid ska möjliga utvecklingsfrågor bedömas och inte minst i relation till den nya situation som förväntas uppstå vid landstingets uppgående i en större region.
  2. Beslutsunderlaget för ett kommande beslut om kostnadsminskningar inom landstingets rehabiliteringsverksamhet måste breddas så att alternativa möjligheter till kostnadsreduceringar/effektiviseringar/synergier presenteras på ett sakligt sätt. Utan detta kan inte en kommande politisk bedömning av handlingsvägar göras på ett objektivt sätt.
  3. En tydlig och fullständig beskrivning av kvalitetsaspekter redovisas för olika lösningsförslag där utgångspunkt tas ur patientens perspektiv och där en riskbedömning också görs utifrån förutsättningar för kompetensförsörjning.

  Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Martin Neldén (V)
  Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C), Ingemar Wiklander (KD), Ros-Marie Sandin (L)


  Specialistvård | dialog · Ingemar Wiklander · Medicinsk reahab · rehabilitering · strukturförändring