• Motion: Avskaffa New Public Management (NPM)

  Bakgrund.

  NPM kritiserats för att öka yrkesutövares administrativa börda, till exempel inom vården och skolan, hota rättssäkerheten och för att marknadsformen inte passar för den offentliga sektorn.

  New Public Management (NPM), på svenska ungefär ny offentlig verksamhetsledning, är ett samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.

  De många olika reformer som kommit att kallas NPM kan delas in i administrativa och ideologiska reformer. De administrativa reformerna har ett organisationsperspektiv och omfattar exempelvis ökad användning av prestationsmått, utvärderingar och dokumentation. De ideologiska reformerna har ett samhällsperspektiv och omfattar reformer som konkurrensutsättning, införande av marknader och kundanpassning.

  Kritik har riktats mot systemet därför den högre ledningen vanligen inte rekryteras från verksamheten och därför inte förstår den. Detta leder i sin tur till att de satsar på en dyr överbyggnad i form av ledningsfunktioner för t.ex. ekonomi, juridik, kommunikation och utvärderingar medan verksamheten blir lidande eller till och med motarbetas. Enligt forskningen beräknas granskningskostnaderna till 300 miljarder kronor per år.

  ”Med NPM har misstro byggts in i systemet”

  Styrsystemet NPM har kommit att totalt domi­nera den offentliga sektorn. Resultatet är ökad admi­nistra­tion, manualstyrt arbete och i förlängningen avprofessiona­lisering. Nu krävs det ideologiskt mod att våga stå upp för ett för­ändrat styrsystem bortom ekonomiseringen av välfärden, om detta skriver flera debattörer.

   Förslag till beslut, yrkande

  Att regionfullmäktige antar motionen och ger partistyrelsen i uppdrag.

  • att utarbeta förslag för att arbeta bort och avskaffa styrsystemet NPM

  Kramfors den 25 februari 2019

  Bo Grafström

  Kristdemokraterna


  Ledning/styrning | administration · Bo Grafström · motion · NPM