• Motion: Cykelhjälmar till förskolebarn

  Varje år råkar många barn ut för cykelolyckor, ibland så svåra att de medför skador och men för hela livet.

  Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) beräknar att ca 20 % av alla trafikolyckor är cykelolyckor. Merparten av olyckorna drabbar barn och främst barn i de lägre åldrarna. Generellt anses barn inte klara av att cykla i trafiken förrän de är i 12-årsåldern. Trots detta blir det allt vanligare att barn i förskoleåldern har cykel. Barn som faller vid cykling har sällan förmånga att med armarna ta upp fallet, utan drabbas lätt av mer eller mindre svåra skallskador.

  För att förebygga svåra skallskador är cykelhjälm det bästa skyddet. En cykelhjälm skulle i många fall kunna helt förhindra svåra huvudskador. Konsumentverkets nya riktlinjer för cykelhjälmar innebär att många hjälmar med mycket låg vikt nu utvecklats.

  De flesta barn saknar cykelhjälm. Det är i många fall en fråga om kunskap och attityd som gör att föräldrarna inte ordnar en hjälm åt sina cyklande barn. Det finns därför anledning att försföka sprida information om och uppmuntra till användning av cykelhjälmar.

  Landstinget började för några år sedan låna ut bilbarnstolar avsedda för de allra yngsta barnen. Många föräldrar har uttryckt sin uppskattning över det generösa erbjudandet. Säkert har många genom denna verksamhet själva skaffat bilbarnstol, när den lilla babystolen blivit för liten. Den som en gång vänjer sina barn och sig själv vid att ha barnen bältade i bilbarnstol, vill inte gärna ha barnen ”lösa” i bilen.

  Om landstinget skulle kunna införa något liknande erbjudande med cykelhjälm, skulle säkert användningen av sådana öka kraftigt. På sikt innebär detta inte någon extra kostnad för landstinget, då det förebygger allvarliga skallskador. Men mest skulle vi kunna bespara många barn onödigt lidande.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi landstinget besluta

  • att landstinget utreder frågan om utlåning/uthyrning av cykelhjälmar till barn kan införas.

  För KdS landstingsgrupp

  Sverker Ågren, Sollefteå
  1988-02-28


  Barn och unga | bilbarnstol · cykelhjälm · förskola · motion · NTF · Sverker Ågren · trafiksäkerhet