• Motion: Delat ansvar vid anställning av högre chefer

  Vi kristdemokrater har länge kritiserat landstingets delegationsordning vad gäller tillsättandet av chefer. Hösten 2015 sades dåvarande landstingsdirektören skriftligen upp trots att denna enligt egen utsago i media sagt upp sig själv. Detta innebar merkostnader på miljonbelopp för landstinget.

  De senaste månaderna har vi följt den så kallade ”Thelin-affären” som i ett anställningsavtal gav en skyhög lön till en person i flera år utan någon som helst arbetsinsats. Ett fullständigt orimligt avtal som därtill hemlighölls. Det sticker i ögonen hos våra medborgare att sådant här får ske.

  Vid sidan om bristen på trovärdighet och öppenhet kring höga chefers avtal är det en orimligt stor börda på enskilda personer som ensamma tvingas stå ansvariga för chefavtalen.

  Detta har vi nu också bevis på vid den senaste regiondirektörens uppsägning. Landstingsstyrelsen ordförande lät, trots en delegation att på egen hand skriva under uppsägningar, även landstingets nya tillförordnade regiondirektör skriva under den formella uppsägningen.

  Jag anser det är principiellt fel att våra tjänstemän utnyttjas politiskt, men idén att dela på ansvaret är rätt. Ett delat ansvar skapar en större trygghet för alla parter och säkerställer att allt går rätt till vid såväl anställning som vid uppsägning. Detta borde därför skrivas in i landstingets delegationsordning.

  Jag föreslår därför:

  • att det övergripande reglemente för styrelserna och nämnderna ändras så att det framgår att högre chefers anställningsavtal/uppsägningar alltid ska undertecknas av minst två personer från arbetsgivarsidan.
  • att frågan om vilka två personer som är lämpliga för undertecknandet av dessa delegeras till styrelserna och nämnderna att fastställa i sina respektive delegationsordningar.

  Härnösand 12 september 2017

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna


  Ledning/styrning | delegationsordning · Mona Hammarstedt · motion