• Motion: Höj lunchmatsstandarden – satsa på ”dagens hälsolunch”

  Strax före jul sände radion ett reportage om den trista matkultur som de så kallade resandena får stå ut med. Över hela vårt land finns ett tämligen standardbetonat urval rätter på de flesta lunchserveringarnas meny över ”Dagens rätt”. Ett återkommande tema är rätter med mycket fett och salt, men lite fibrer och obearbetade råvaror. Är man enbart hänvisad till dessa luncher kan man inte räkna med att kosten bidrar till god hälsa, snarare tvärtom.

  Vi i KDS tycker att matkvalité är en politisk fråga. Därför måste politiska åtgärder vidtas för att förbättra kostvanorna i länet. En bra insats är landstingets satsning på minskning av hjärt- och kärlsjukdomarna. Åtgärdsprogrammet ”Satsa på hjärtat”, som till väsentlig del syftar till förändrade kostvanor, visar att förbättrad kost blivit ett accepterat inslag i det förebyggande hälsoarbetet.

  Syftet med vår motion är att stimulera landstinget att satsa ännu hårdare på ett område, som KDS bedömer vara särskilt viktig, nämligen lunchmaten.

  I Västernorrlands län serveras ca 125 000 måltider per dag från våra storhushåll (restauranger, personalmatsalar, skolbespisningar etc). Det betyder att kostvanorna hos en stor del av länets innevånare är mycket beroende av storhushållens kunskaper, resurser och ambitioner att tillhandahålla bra mat. På många håll måste man tyvärr konstatera att lunchmatstandarden inte ligger på önskvärd nivå. Vill man förbättra sina kostvanor, är daglig utelunch ofta ett direkt hinder.

  På senare tid har skolbarnens kostvanor lyfts fram i belysning. Precis som många av oss vuxna äter de för mycket fett och socker. Enligt färska undersökningar rör sig barnen mindre dessutom och följden blir att de ökat i vikt med i genomsnitt ett par kilo på tjugo år. Skolmaten har därför blivit allt viktigare. Det är inte heller ovanligt att skolmaten är den enda tillagade måltid som ett skolbarn erbjuds.

  Mot den bakgrunden är det direkt oroande att kostnaderna för skolluncherna blivit ett besparingsmål för många kommunpolitiker. Utvecklingen mot att billiga skolluncher blir viktigare än att skolbarnen äter bra och god mat, måste brytas! En skollunch bör innehålla ca 1/3 av näringsbhovet och det måste självklart få kosta en del. En annan sida av problemet är som bekant att kombinera näringsmässiga krav med skolbarnens tycke och smak. Tillagning i anslutning till serveringslokalen, bra råvaror och god utbildning skapar förutsättningar att klara av dessa krav.

  KDS vill att Västernorrlands läns landsting ska arbeta förebyggande. Det är särskilt viktigt att försöka åstadkomma förändringar som berör stora grupper, utan att fördenskull kräva resursslukande insatser. Vi anser att åtgärder för att höja standarden på lunchmaten är en sådan. KDS vill att alla västernorrlänningar ska kunna äta en lunch som är smaklig, beredd av giftfria livsmedel och även vara näringsmässigt bra komponerad. Generellt vet vi att alla borde minska på intaget av fett, salt och socker.

  KDS föreslår att landstinget startar en kampanj för bättre lunchmat med temat ”Dagens hälsolunch”. Genom ett samarbete mellan storhushållen och landstinget bör en gemensam matsedel för ”Dagens hälsolunch” kunna utvecklas. Vi menar att många skulle välkomna detta, särskilt diabetiker och andra som inte alls kan klara sig på ”normal” lunchmat.

  Ett stort hinder för många inom storhushållen är bristen på utbildning i vegetarisk- eller hälsokost. KDS menar att hälsohemmet Österåsen skulle kunna erbjuda utbildning av branschpersonal och erbjuda någon form av auktorisation av de matställen som serverar ”Dagens hälsolunch” i enlighet med hälsohemmets matsedelsförslag. KDS anser att hälsohemmets kompetens på det här området håller mycket hög standard. Vi har också informerats om att hälsohemmet redan nu genomför viss utbildning av storkökspersonal. Det har skett med hjälp av enbart egen ordinarie personal från hälsohemmet. (Det har dessutom inneburit vissa extra intäkter för hälsohemmet).

  Genom att erbjuda utbildning kan en högklassig tillagning förväntas på den restaurang som serverar den matsedeln. Det bör påpekas, att bara två till tre personer per enhet behöver utbildas. Dessa kan ju i sin tur handleda andra. Systemet kan på sikt utvidgas till att omfatta annonsering i dagspress av ”Dagens hälsolunch”, receptservice m m.

  Landstinget bör också via Landstingsförbundet (Lf) påverka Institutet för storhushåll (där Lf är en av huvumännen) att utveckla utbildningsmaterial om sambandet mellan kost och hälsa.

  KDS menar vidare att landstingets egen storkökspersonal bör erbjudas utbildning i vegetarisk kost. Mera reklam bör göras för den vegetariska kost som serveras på landstingets matsalar. Systemet med förhandsbeställningar bör förenklas så att fler kan ”fria” vegetariska måltider serveras.

  Med hänvisning till det vi skrivit i denna motion, föreslår vi landstinget besluta

  • att inom ”Satsa på hjärtat”-kampanjen arbeta för att ”Dagens hälsolunch” serveras på så många arbetsplatser, restauranger, sjukhus, skolor etc som möjligt
  • att uppdra till hälsohemmet Österåsen att erbjuda utbildning för berörd storkökspersonal
  • att via KOLA-gruppen verka för att kommunernas skolmåltider inte ensidigt kostnadsinriktas, utan tillgodoser skolbarnens behov av goda och bra skolluncher.

  För KDS landstingsgrupp

  Sverker Ågren


  Folkhälsa | kost · lunch · matkultur · motion · Sverker Ågren · vegeterian · Österåsen