• Motion: Inrätta compliance officers

  Region Västernorrland brister, i en del fall, i att efterleva regelverket när det gäller exempelvis bisysslor, felaktiga upphandlingar och inte minst den så kallade Thelinaffären. I det avseendet har Region Västernorrland ett enormt arbete framför sig att återskapa tappat förtroende.

  Västernorrlands medborgare ska känna sig trygga med att skattepengar används till sjukvård och regional utveckling – inte till böter, vidlyftiga avtal eller felaktiga löner. Därför måste regelefterlevandet bli bättre.

  Den interna kontrollen och styrningen måste förstärkas. Det är ett arbete som ska pågå varje dag och med hög prioritet. Därför föreslår vi i Vårdalliansen att vi inrättar compliance officer – en jurist – som följsamt arbetar med regelefterlevandet. Genom att inrätta en ny funktion kan vi stärka den interna kontrollen. Region Västernorrland ska ha koll på att avtal, regler och lagar följs.

  Compliance officer är titeln på en yrkesverksam person som har som uppgift att säkra att organisationen den jobbar i följer alla lagar och regler som finns på det aktuella området. Personen är ofta utbildad jurist.

  Med anledning av ovanstående föreslår jag Regionfullmäktige besluta

  • att under en projekttid om tolv månader inrätta en tjänst som compliance officer. Regiondirektören och Regionstyrelsens finansutskott beslutar om projekt- och arbetsbeskrivning.
  • att tjänsten som compliance officer organisatoriskt underställs Regiondirektören och Regionstyrelsen
  • att utvärdering av projekt och beslut om permanent införande beslutas efter genomfört projekttid.

  Härnösand 2018-03-20

  Per Wahlberg (M)
  Jonny Lundin (C)
  Ingeborg Wiksten (L)
  Mona Hammarstedt (KD)


  Ledning/styrning | compliance officer · motion · Mona Hammarstedt


  Bilden överst av Gerd Altmann från Pixabay.