• Motion: Krisledningsnämndens sammansättning och funktion

  Följande framgår av Region Västernorrlands  Reglemente för Krisledningsnämnden 2019-2022:

  §1 Krisledningsnämnden< svarar för det som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för regionens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma åtgärder av regionen.
  Ordförande i Krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske…

  §2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning…

  §6 Krisledningsnämnden består av ledamöterna i regionstyrelsens finansutskott och av ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden samt ordförande för Nämnden för hållbar utveckling…

  Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna har under 2020 återkommande framfört att regionens Krisledningsnämnd borde aktiveras för att tydliggöra det politiska ledarskapet såväl internt som externt under pågående Corona-pandemi, en uppfattning som kvarstår. Regionstyrelsens ordförande, som nämndens ordförande, har dock inte delat denna uppfattning.

  Ett av skälen som förts fram av de som inte anser att Krisledningsnämnden i Region Västernorrland ska aktiveras under rådande pandemi, är att den nuvarande sammansättningen av nämnden inte är tillräckligt representativ för att vara funktionell.

  Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta:

  • att en översyn snarast genomförs av Krisledningsnämndens sammansättning och funktion i Region Västernorrland.

  2021-01-10

  Jonny Lundin (C) Oppositionsråd
  Robert Thunfors (SJVP) Gruppledare
  Mona Hammarstedt (KD) Gruppledare
  Roger Byström (C) Gruppledare


  Barn och unga · Utbildning | krisledning · Mona Hammarstedt · motion ·