• Motion: Lokalt ledarskap på sjukhusen

  Under förra mandatperioden genomförde vi i Vårdalliansen (M, C, L, KD) en stor förändring i landstingets organisation; vi införde länskliniker. De fulla effekterna av denna förändring kan vi ännu inte riktigt se men vi kan ödmjukt erkänna några brister. Det lokala ledarskapet på våra sjukhus försvann och detta behöver vi vinna åter.

  Vid införande av länskliniker är det en allmänt känd effekt att det lokala ledarskapet förändras. Vi kan dock se goda exempel som har genomarbetat en förändring med länskliniker och samtidigt har ett starkt och etablerat lokalt ledarskap (Region Örebro). Vi anser att Region Västernorrland ska utreda frågan om hur vi kan stärka det lokala ledarskapet på våra sjukhus. I en sådan utredning är det viktigt att man studerar de goda exemplen, vi vill därför uppmärksamma Lindesbergs sjukhus där man gjort stora organisationsförändringar men samtidigt har ett fungerande tydligt lokalt ledarskap.

  Vi vet att Region Västernorrland har problem att både rekrytera och behålla personal. Stafettkostnaderna ökar dramatiskt varje år. För att komma till rätta med detta behöver vi förbättra arbetsmiljön och ge personalen mer makt över sin tillvaro. De personalfrågor som rör en arbetsgrupp eller en avdelning och som kan hanteras lokalt bör också hanteras på den nivån. Genom lokalt ledarskap med befogenheter kan personalen själv kunna besluta om frågor som rör densamma, så som exempelvis schemafrågor.

  Genom att återupprätta det lokala ledarskapet på sjukhusen stärker vi både personalens och patienternas möjligheter till delaktighet.

  Region Västernorrland står inför stora utmaningar på många olika områden, utmaningar som kräver duktiga ledare med lokal förankring. Vi vill därför se en utredning som arbetar med frågan om hur vi stärker det lokala ledarskapet och presenterar ett förslag om detsamma.

  Med anledning av ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta:

  • att Regionstyrelsen initierar en genomlysning av länsklinikernas påverkan på det lokala ledarskapet vid länets tre sjukhus, med syfte att stärka detsamma.
  • att Utifrån genomförd genomlysning återkomma med konkreta förslag på åtgärder för att stärka det lokala ledarskapet, till gagn för patienter och våra      anställda.

  Per Wahlberg (M)
  Jonny Lundin (C)
  Ingeborg Wiksten (L)
  Mona Hammarstedt (KD)


  Specialistvård | ledarskap · länsklinik · motion · Mona Hammarstedt