• Motion: Översyn av bidragsregler

  Ett stort antal föreningar inom länet erhåller bidrag från Västernorrlands läns landsting för sin verksamhet. Från KDS ser vi positivt på de insatser som föreningslivet gör. Ett rikt och fungerande föreningsliv har med säkerhet en betydande funktion i vårt dagliga liv och kan utgöra ett bidrag för att förebygga ohälsa. Utifrån landstingets folkhälsoansvar är bidragen väl motiverade.

  Det skulle emellertid vara önskvärt att engagera föreningslivet ännu mera i det förebyggande arbetet, som markeras så starkt bland annat i den nya planen för 90-talets sjukvård, ”Hälsan framför allt”. Planen sätter bland annat upp konkreta mål för minskning av rökningen, fettkonsumtionen samt alkoholkonsumtionen. Landstinget har också beslutat att verka för drogfria miljöer.

  Nu gäller det att engagera så många som möjligt i arbetet för att nå dessa mål. Kost och användning av droger är inte längre enbart en enskild angelägenhet. Det påverkar vårt hälsotillstånd och i längre perspektiv även kostnaderna för sjukvården.

  De ekonomiska besparingar som en full måluppfyllelse skulle medföra, är mycket betydelsefulla. Inga vägar får därför bli oprövade.

  Vi i KDS tycker därför att Västernorrlands läns landsting skulle undersöka möjligheten att införa regler som aktiverar föreningslivet på detta område. En väg är att ställa större krav på länets organisationer för att landstinget ska stödja verksamheten ekonomiskt.

  För att erhålla ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet bör förutsättningen därför vara, att verksamheten är drogfri. Det är ett rimligt baskrav och kan enkelt inarbetas i de bidragsregler som antogs av FU 14 oktober 1983, § 220.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi landstinget besluta

  • att som förutsättning för bidrag ska drogfri verksamhet bedrivas; samt
  • att förvaltningsutskottet med anledning av ovanstående får i uppdrag att genomföra en översyn av bidragsreglerna från 1983.

  1986-06-18

  För KDS landstingsgrupp
  Sverker Ågren
  Göran Sydhage


  Samverkan | alkohol · droger · foreningsbidrag · Göran Sydhage · motion · Sverker Ågren