• Motion: Sänkt besöksavgift i psykiatrin för unga vuxna

  Besöksavgifter är ett område som fortlöpande ses över och anpassas efter olika bedömningar. Det är en politisk uppgift och därför fastställs de av landstingets högsta beslutande organ, fullmäktige. Avgiftsnivåerna kan mot den bakgrunden sägas uttrycka politiska prioriteringar. Kostnadsfria eller starkt subventionerade avgifter förekommer därför på flera områden:

  • Barn och ungdom upp till 19 år har helt kostnadsfri vård.
  • Landstinget bedriver ungdomsmottagningar i samarbete med kommunerna, vilket vi anser vara en viktig resurs både i ett abortförebyggande arbete och som en patientanpassad verksamhetsform. Dit går de unga gratis.
  • Vuxna som är ”inskrivna” i vuxenhabilitering har inga besöksavgifter. Det är ofta personer med livslånga funktionshinder, som har stora och långvariga behov.
  • De som får antabusbehandling erhåller den utan kostnad.
  • Unga vuxna 20-29 år samt pensionärer (65 år och äldre) har reducerad kostnad för undersökning (allmäntandvård) med cirka 100 kronor.

  Det finns idag växande problem med psykisk ohälsa bland unga mellan 18-25 år, vilket ger anledning till stor oro. Behovet att prova flera olika vägar att möta denna utveckling måste prövas och den psykiska hälsan förbättras.

  Frågan om patientavgifter för unga vuxna debatterades vid junimötet utifrån en interpellation. Den utredning som Per Nilsson lämnat angående förändringar inom psykiatrin tar inte upp avgifterna alls. För att komma framåt i denna fråga krävs därför nya initiativ.

  Vi föreslår att landstingsfullmäktige beslutar

  • att uppdra till landstingsstyrelsen att se över besöksavgifter med inriktningen att reducera eller avskaffa avgiften för unga vuxna vid besök till psykiatrisk mottagning för att underlätta kontakt med psykiatrin.

  Härnösand den 27 oktober 2005

  Berit Andersson (kd)
  Jacomina Beertema (m)
  Anders Kempe (sjvp)
  Eva Goës (mp)


  Barn och ungaPsykiatri | antabus · Berit Andersson · motion · patientavgifter · psykisk hälsa · unga vuxna