• Motion: Tillgång till avgiftning för personer med missbruksproblem

  Alkoholkonsumtionen är i dag större än någonsin på de senaste hundra åren. Som en följd av det ökar också alkoholskadorna snabbt. Skrumpleverskadorna har t.ex. ökat med omkring 40 procent på fem år. I regeringens handlingsprogram mot alkohol och narkotika sägs det att samhället nu ska ta krafttag mot det ökade missbruket.

  Narkotikan väller in i vårt land. Drogerna blir allt billigare att köpa och tillgången ökar enligt samstämmiga uppgifter. Västernorrland är lika drabbat som landet i övrigt. Missbruket av alkohol, läkemedel och narkotika ökar explosionsartat även här, inte minst bland de unga. Vi vet att blandmissbruk av droger är mycket vanliga och det leder i sig till större risker för allvarliga skador. Kombinationer av droger och läkemedlet Rohypnol har effekter som i ett antal uppmärksammade fall kunnat kopplas samman med allvarliga våldsbrott, t.ex.

  I debatten har vi som ansvariga för hälso- och sjukvård fått stå till svars för brister i vården av missbrukare, inte minst tillgång till avgiftning. Det finns enligt min mening ett stort behov av effektiv vård i form av avgiftning avseende personer med missbruksproblem i vårt län. Jag menar att en sådan måste innehålla nära och kontinuerlig tillgång till kvalificerad medicinsk vård. Orsaken till att detta saknas kan vara att det finns en överslätande inställning till de medicinska behoven hos personer med missbruksproblem.

  Kommunerna har ansvar för omhändertagandet av personer med missbruksproblem, men när det gäller avgiftning efter missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika så krävs det medicinsk kunskap – en tjänst som borde kunna köpas av landstinget. Avgiftningsenheten skulle därefter kunna sända patienten tillbaka till hemkommunen för att genomgå en motivationsbehandling och med hjälp av den och ett stödjande nätverk kunna komma ur sitt beroende. De alternativ i den kedjan som landstinget tillhandahåller i dag förefaller otillräckliga.

  SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har i sin rapport ”Behandling av alkohol- och narkotikaproblem Volym I, En evidensbaserad kunskapssammanställning” utvärderat sjukvårdens metoder på detta område. SBU analyserar nytta och kostnader för olika medicinska metoder och jämför vetenskapens ståndpunkt med svensk vårdpraxis. Målet är ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör vilken sjukvård som ska bedrivas.

  Citat ur SBU:s sammanfattning:

  ”En betydande del av resurserna för sjukvård används för vård av alkoholrelaterade sjukdomar. Inom socialvården är stora medel och personaliga resurser avdelade för att hantera de sociala och ekonomiska konsekvenserna av alkoholproblem. De samhällsekonomiska kostnaderna för missbruk och beroende av alkohol och narkotika har underskattats i olika studier i flera länder. Resultaten varierar mellan 2 och 8 procent av BNP, vilket för Sveriges del skulle innebära mellan 30 och 120 miljarder kronor per år.”

  Det krävs information, utbildning och forskning. Svensk missbruksvård, inklusive den del som gäller personer med akut behov av avgiftning från alkohol-, narkotika och läkemedelsmissbruk, bör bygga på evidensbaserad kunskap. Detta kräver satsningar på information, utbildning och forskning. Informationen och utbildningen bör omfatta de resultat som framlagts i denna rapport och bör bedrivas av alla ansvariga intressenter inom såväl hälso- och sjukvården som socialvården och den privata missbruksvården.”

  Det tyngsta ekonomiska ansvaret för alkohol- och drogproblematiken ligger hos kommunerna, som måste se till att det finns både ett utbud av effektiva insatser samt ekonomiska resurser att tillgå. Men behovet av medicinska insatser får inte underskattas. Det är dags att vi i Västernorrland tar vårt ansvar i såväl landsting som kommuner för att förbättra situationen för personer med missbruksproblem.

  Med hänvisning till ovanstående yrkar den kristdemokratiska landstingsgruppen

   • att landstingsfullmäktige beslutar att klarlägga behovet av insatser för personer med akut behov av avgiftning från alkohol-, narkotika och läkemedelsmissbruk.

  Sollefteå den 12 juni 2003

  Sverker Ågren
  Ledamot av Landstingsfullmäktige


  Folkhälsa | alkohol · missbruk · narkotika · Sverker Ågren · motion