• Motion: Utveckla Österåsens hälsohem till ett nationellt rehabcenter

  Österåsens huvudbyggnad

  Vi har konstaterat att Rehabilitering i Västernorrland har försämrats och i vissa fall lagts ned, mot bakgrund av detta ser vi en möjlighet att utveckla vården och göra Österåsens hälsohem till ett Nationellt rehabiliteringscenter där övriga regioner är medfinansiärer och därmed kunna nyttja det samma.

  Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att den, som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av sin fysiska och psykiska förmåga. Man kan också få lära dig att använda hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

  Rehabilitering kan i dag ske på särskilda ”rehabiliteringsanläggningar”, på sjukhus, öppenvårdsmottagningar eller i hemmet. I de team som arbetar i dag med rehabilitering kan sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog, logoped, läkare och sjuksköterska ingå.

  Syftet med rehabiliteringscentret är att hitta ett optimalt sätt för olika personer att kunna återvända så snart som möjligt till ett dagligt liv och förvärvsarbete samt återfå en rimlig hälsa efter kvalificerad behandling, Vid långvarig funktionsnedsättning krävs i många fall kvalificerad rehabiliterande insatser för att underlätta ett normalt fungerande liv. Här ser vi stora möjligheter att utveckla Österåsens hälsohem som har fina möjligheter och ett fantastiskt läge till hela Sveriges Rehab center.

  Förslag till beslut, yrkande:

  • att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för utveckling av Österåsens hälsohem till ett nationellt Rehab center.

  Kramfors 20 maj 2019

  Bo Grafström
  Kristdemokraterna


  Folkhälsa · Specialistvård | Bo Grafström · motion · rehabilitering · Österåsen


  Bilden överst: Österåsens huvubyggnad. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).