• Murberget, en relevant kraft för hela Västernorrland!

  En god livsmiljö förutsätter ett starkt och levande kulturliv. Kultur tillgodoser människors grundläggande behov att uttrycka sig, skapa och uppleva och bidrar därigenom till både hälsa och upplevelse av meningsfullhet. Kultur stärker besöksnäringens konkurrenskraft och är framgångsfaktor för Västernorrlands attraktivitet. Kulturen är därmed en självklar del i en strategisk samhällsplanering.

  Murberget, länsmuseet Västernorrland, inklusive Textilmuseet i Sollefteå, är en viktig resurs i länets kulturliv. Länsmuseet bidrar till att sprida kunskap om länets gemensamma historia och kulturarv, men är också en arena för samtidskonst och nutida kulturuttryck. Länsmuseet har ett stort kulturpedagogiskt uppdrag för alla länets barn och ungdomar – att väcka nyfikenhet och inspirera till att utforska både historia och samtid. Det gamla bryts mot det nya och bidrar till förståelse för omvärlden, känsla av sammanhang och stärkt social hållbarhet.

  Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun har som stiftare tagit fram ett regionalt uppdragsdirektiv till länsmuseet utifrån länets nya Kulturplan. Vi vill lyfta fram några av målen för länsmuseet 2012-2014:

  Verksamhet för barn och unga ska prioriteras. Kulturarvspedagogiken ska ha en framträdande roll i länsmuseets verksamhet. Möjligheterna för barn och unga att besöka museet, eller få besök av pedagoger, ska öka.

  Länsmuseet ska öka sin närvaro i länet. Länsmuseet ska ansvara för samverkan mellan länsmuseet och de kommunala museerna och fungera som stöd och resurs för övrig museiverksamhet på lokal nivå. Samarbete med civilsamhället och andra ska prioriteras. Ökad samverkan med Härnösands kommun kring aktiviteter och arrangemang ska utvecklas. Vi tror att det engagemanget ger Murberget större kraft i sin marknadsföring både i närområdet och vidare ut i hela länet.

  Prioritering av kulturmiljöfrågor. Det gäller såväl förhistoriskt kulturarv som det moderna samhällets kulturmiljöer. Friluftsmuseet firar 100 år 2013 och detta ska uppmärksammas, bland annat i samverkan med Härnösands kommun.

  Kultur ska vara tillgänglig för alla. Tillgängligheten till byggnader men även till information kan utvecklas. Länsmuseet ska ta fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet senast 2013. Portalen Kulturarv Västernorrland ska prioriteras, liksom länsmuseets egen webbplats.

  Vi är positiva till att länsmuseet utvecklat sin roll i det regionala uppdraget: Ett nytt aktivitetsrum för barn har skapats, utemiljön för barnfamiljer ska utvecklas och genom att återinföra stöd till bussning av skolbarn kan fler få besöka länsmuseet på plats. Murberget ska vara en relevant kraft för hela Västernorrland!

  Sverker Ågren (KD), Ordförande regionala nämnden, Landstinget Västernorrland
  Amanda Lind (MP), Ordförande samhällsnämnden, Härnösands kommun


  Bilden överst: Härnösands gamla rådhus och Melinderska huset på Murberget (Länsmuseet Västernorrland). Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).


  Kultur | kulturarv · kulturplan · Länsmuseet · Murberget · Sverker Ågren