• Nej till kommunvalsspärrar

    Uttalande extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971

    Med de storkommuner som snart är i funktion över hela landet kommer även den kommunala verksamheten att präglas av växande partipolitikea maktintressen. Medborgarnas direktinflytande på den kommunala verksamheten kommer däremot att avsevärt försvagas. Mot den bakgrunden framstår kommunvalskommitténs framlagda förslag /SOU 1971:4/ om bl.a. 4-procentsspärr även i kommunala val som skrämmande och illa genomtänkt. Kommitténs enda motivering är att samma bestämmelser som gäller vid riksdagsval bör gälla vid kommunalval. Man låter en orättfärdighet motivera en annan.

    I det läget där man glömmer sin egen historia eller i kampen för den egna makten – eller viljan till egen makt – återupplivar halvsekelgammalt spärrivrande är man historiska kvarlevor – rädda för politisk förnyelse.

    De svårigheter som möter ett nytt politiskt parti i vårt land i form av bl.a. ekonomiskt ojämlika villkor och möjligheterna att föra ut sitt budskap och program är ”spärrar” nog. Allt tal om närdemokrati, gräsrotsdemokrati, medbestämmande etc. faller platt till marken om inte de etablerade politiska partierna låter alla politiska rörelser driva sin politik på lika villkor. Och när man lyckats samla en tillräckligt stor opinion till mandat fördelas efter val endast med den begränsning antalet mandat utgör.

    KDS i Västernorrland, samlat till extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971 kräver att kommunvalskommitténs förslag avvisas av riksdagen och uttrycker samtidigt sin vilja till ett valsystem som gör alla i landstings- och kommunval deltagande partier rättvis utdelning av mandat, och som därigenom även underlättar för lokala opinioner kring konkreta kommunala frågor att göra sig gällande i val.