• Ny nämnd för gemensamma arbetsuppgifter

  Ofta återkommer vi i olika samhällsverksamheter till det viktiga begreppet samarbete. Vi reagerar och poängterar det med emfas när vi t ex ser att en patient ”hamnar mellan stolarna”, för det får inte ske! Kommun och landsting måste kontinuerligt söka varandras stöd för att på bästa möjliga sätt ge t ex vård till äldre, handikappade och psykiskt funktionshindrade. För den enskilde är det ointressant vilken huvudman som har ansvaret för att vården fungerar. Huvudsaken är att den fungerar väl och är kostnadseffektiv!

  Ändå är det viktigt att båda huvudmännen är medvetna om varandras ansvarsuppgifter och varandras roller. Att en äldre vårdtagare, en handikappad eller psykiskt sjuk kommer i kläm på grund av brister i samverkan händer tyvärr alltför ofta.

  Vi talar varmt om att sätta patienten i centrum och utgå från dennes speciella behov. Tyvärr har en alltför ekonomifixerad vård dikterat villkoren, när vi i stället borde samverka bättre och låta behovsstyrning och värdighet i vården vara det helt avgörande.

  I vissa av länets kommuner har ett nära och fint fungerande samarbete utvecklats gentemot primärvården och annan landstingsdriven verksamhet, men tyvärr är bilden inte entydig utan skiftar från kommun till kommun och också inom en kommun.

  I en av länets kommuner, Örnsköldsvik, har ett mer nära och bra samarbete redan inletts, vilket skulle kunna utgöra en god grund för fortsättning just där. Här finns ett strategidokument för samverkan (03-03-31). Begrepp som ”Statsam”, för en strategisk ledningsgrupp, har verkat en tid och helt nyligen har ”Polsam”, för politisk samverkan, haft sitt första möte. Att utifrån detta välja ut ovan angivna tre verksamhetsområden att styras av en gemensam nämnd, menar vi kristdemokrater vara både effektivt och naturligt. Vi är alla medvetna om vårdens bristande resurser och den senaste tidens tragiska händelser har åter väckt allvarliga frågor om behov och brister inom psykiatrin.

  Fler gemensamma lösningar måste på sikt nås även i samarbete mellan landstinget och övriga kommuner i länet.

  Den stora betydelse samarbetet i ett sådant sammanhang kan få, blir tydligt genom den nya lagtext (2003:192) regeringen föreslagit, vilken trädde i kraft 2003-07-01 och som stadgar att ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd fullgöra uppgifter som såväl landstingen som kommunerna har enligt t ex hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

  Gemensamma nämner för vården av äldre, handikappade och för psykiatrin tror vi kristdemokrater därför vore att tydliggöra det politiska ansvaret, eftersom här ryms ett ibland osäkert och förrädiskt gränsland. Vi kristdemokrater föreslår därför att et nu startas ett försöksprojekt med en gemensam nämnd i ovan angivna kommun. En motion med likalydande innehåll läggs samtidigt av kristdemokrater till kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

  Mot bakgrund av ovanstående, föreslår vi landstinget besluta

  • att Landstinget Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun, på försök inrättar en gemensam nämnd med uppdrag att ta ansvar för berörda länsinvånare inom äldrevård, handikappomsorg och psykiatrin.

  Härnösand 14 oktober 2003

  Roger Berg Berit Andersson Emil Sydhage
  Roger Boork Maude Westman
  tjg ersättare