• Påverka landstinget – Landstinget påverkar din livssituation

  Effektivitets- och produktionshetsen har satt livskvalitén på undantag. Den mänskliga gemenskapen har försvagats. De negativa effekterna av konsumtionssamhället märks allt tydligare. Anonymitet och brist på mänsklig kontakt, har lett till stora sociala problem. Det är en logisk och ofrånkomlig följd av den materialistiska ideologin som övervärderar den materiella standarden, men glömmer att människor även har andra behov för att uppleva tillvaron meningsfull. För att komma bort från detta materialistiska och konsumtionsinriktade samhälle krävs en radikalt annorlunda livsstil, etiskt förankrad i kristen människosyn, ekologiskt i samklang med naturen och ekonomiskt-socialt förbunden med en ideologi med betoning på medmänskliga relationer.

  Döende medmänniskor

  Vår svenska sjukvård är i många avseenden högklassig. Men den har ett fel. Man inriktar sig så helt på att bota, att patienter med obotliga sjukdomar ibland får bristfällig omsorg och de och deras anhöriga behandlas icke sällan med osäkerhet och ointresse. Vi måste på ett bättre sätt ta hand om de döende och deras anhöriga. Effektiv smärtlindring och gott om tid för varje patient kan göra de sista levnadsdagarna meningsfulla och värda att leva. Personalutbildning och fler själavårdare krävs.

  Friskvård, hälsa och kost

  Mödra-, barna- och företagshälsovården är viktiga uppgifter för landstinget. Landstinget måste i högre grad inrikta sig på att förebygga och förhindra sjukdom. En aktiv kamp måste föras för en bättre, säkrare och renare miljö. Ökad propaganda för en sundare livsstil är nödvändig. Kosten är vår viktigaste medicin, men tyvärr den mest försummade. För att ändra på detta föreslår KDS, bl. a. en ökad utbildning och information. Hälsokost bör införas som alternativ på sjukhus, skolor, personalmatsalar m. fl. Hälsohemmen bör bättre utnyttjas som alternativ behandlingsform.

  ”Glömda” folksjukdomar

  Forskning och information om reumatism, allergi och psoriasis måste ges större resurser. Ökat antal vårdplatser för reumatiker krävs.

  Patientombudsmän

  För att på ett bättre sätt tillvarata patienternas intressen bör, patientombudsmän tillsättas.

  Handikappade

  KDS vill verka för att handikappade betraktas som likaberättigade medborgare, vilkas materiella och andliga behov ska tillgodoses med samma självklarhet som alla övrigas. Det är också av största vikt att förebygga skador och sjukdomar för att på sikt minska antalet handikappade. De handikappade måste få god tillgång på individuellt anpassad utbildning, anpassningskurser, handledning och tekniska hjälpmedel. Landstinget bör i ökad utsträckning skapa arbetstillfällen för handikappade såväl inom egen förvaltning som inom förvärvslivet i övrigt.

  Människovården i sjukvården

  Långtidsvården måste förbättras. Ett bättre samarbete mellan landstinget och kommunerna är en förutsättning härför. Vården skall decentraliseras och bör ske under hemliknande former. Stora enheter bör undvikas. Ökad satsning på hemsjukvård krävs. Mer utbildning för hemsamariter och anhöriga som vårdar sjuka i hemmet bör organiseras. Den som i hemmet vårdar anhöriga bör få skälig ersättning och ATP. Vårdpersonal måste ges sådana arbetsförhållanden att de får erforderlig tid för personlig omsorg om varje patient.

  Andlig vård

  Varje människa har både fysiska, psykiska och andliga behov. Problem på ett område, kan få följder även på ett annat. Därför måste inom all hälso- och sjukvård hänsyn tas till hela människan. Speciellt behöver understrykas att en god vård kräver rika möjligheter till andlig vård. Utbildad personal och lämpliga lokaler ska finnas. Frivilliga insatser från ideella organisationer utgör här en värdefull insats.

  Tandvård

  Stora ansträngningar måste göras för att komma till rätta med de långa väntetiderna för tandvård. Genomgång av kölistorna och kartläggning av det verkliga vårdbehovet är nödvändigt för en väl planerad tandvård. Möjligheterna för tandläkare att öppna privatpraktik måste förbättras.

  Patienthotell

  Patienthotell bör finnas i anslutning till alla länets sjukhus.

  Kultur

  Samhällets kulturpolitik bygger i alltför hög grad på kulturdistribution i stället för på kulturell aktivering av flertalet människor. Därigenom leds fler och fler in i kulturell overksamhet, samtidigt som den massproducerade och kommersiella kulturen gynnas. Landstinget måste aktivt motverka denna kulturella utarmning. Kulturarbetarnas arbetsvillkor måste förbättras genom att de ges fullständig ersättning för sitt arbete.

  10 000 kr skattefritt

  Länsmyndigheterna bör på olika sätt, bl. a. genom utbildning, stimulera till ett bättre tillvaratagande av skogens enorma resurser av svamp, bär och örter. (Bara ett par % av de 250-400 milj. kg/år av lingon och blåbär tillvaratas idag.) Genom satsning på förädling av dessa produkter kan åtskilliga åretruntjobb skapas. Skattebefrielser upp till 10 000 kr:s inkomst för plockning av skogsbär och svamp bör genomföras. Då endast en bråkdel av länets behov av grönsaker och bär tillgodoses genom egen odling bör nya tjänster som trädgårdskonsulenter inrättas för att stimulera till en ökad odling inom länet. Giftfri odling bör särskilt stödjas.

  Skogsarbete

  En ökad målmedveten satsning på fliseldning skulle bidra till att skapa åtskilliga arbetstillfällen samt ett minskat oljeberoende. Skogsbesprutning skall ersättas med manuell röjning och betning med får och getter.


  Bilden överst: KD Västernorrlands valfolder inför landstingsvalet 1979.


  Folkhälsa · Kultur · Specialistvård · Tandvård | folksjukdom · funktionshinder · hälsokost · materialism · patienthotell · palliativ vård · skogsbruk · val 1979