• Politiker ska beakta barns behov

  Barn har särskilda rättigheter, just för att de är barn. 1990 ratificerade Sveriges riksdag barnkonventionen och nu pågår en utredning om hur vi kan inkorporera konventionen, det vill säga om den ska gälla som svensk lag.

  Politiker på alla nivåer har ett ansvar att särskilt beakta barns behov och ta hänsyn till hur barn påverkas av de beslut som fattas.

  Vi Kristdemokrater i landstinget Västernorrland ser mycket positivt på att riksdagen 2010 beslutade om en nationell barnrättsstrategi och att den statliga utredningen utifrån barnkonventionen nu är i gång. Vi vill också uppmärksamma att det vid senaste landstingsfullmäktige i Västernorrland fattades ett beslut om en barnrättsstrategi för vårt län.

  Det övergripande målet är att alla medarbetare i landstinget ska arbeta utifrån ett barnperspektiv. Särskilt fokus ska vara på att uppmärksamma utsatta barn, och för att möjliggöra detta är kunskap hos medarbetarna en förutsättning. Nästa steg är att nu ta fram en handlingsplan för att uppnå intentionerna i strategin.

  I landstingets olika verksamheter, allt från de olika föreningar som vi stödjer på olika sätt och kulturverksamheten till primärvård och specialistvård, möter vi barn och föräldrar dagligen. Detta skapar stora möjligheter att kunna vara ett stöd men det för också med sig skyldigheter, att se och agera utifrån barnens bästa.

  Landstingets vision är liv och hälsa i Västernorrland, vi vill ständigt arbeta med att se till att denna vision är verklighet för Västernorrlands barn och ungdomar.

  Sverker Ågren (KD) Härnösand, ordförande Regionala nämndens
  Mona Hammarstedt (KD) Fränsta, landstingsstyrelsen
  Lena Nordin(KD) Sundsvall, ersättare Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden
  Roger Boork (KD) Timrå, ordförande Medborgarpanelen


  Barn och unga | barnkonventionen · barnperspektiv · barnrättsstrategi · Lena Nordin · Mona Hammarstedt · Roger Boork · Sverker Ågren