• Rödgröna notan går till Norrland

  KD har i alliansen arbetat hårt för att ge politiken ett mänskligare innehåll. Vi har värnat att skattesänkningar också kommer låginkomsttagare och pensionärer till del, att kvaliteten i vården och omsorgen förbättras och får tillräckliga resurser, men också att det civila samhällets gemenskaper kan växa över hela landet – inte bara i storstäderna.

  Vi har drivit på för att myndigheter ska kunna samlokaliseras så att det fi nns en bättre service på orter där det saknas skattekontor, försäkringskassa eller arbetsförmedling. Närhet till service är viktig. Alliansen går nu vidare inför valet med ett löfte om att förbättra tillgången till service och kommunikationer i hela landet. Bland annat genom att slå vakt om att bredbandsutbyggnaden i glesbygd fortgår. Detta är centrala åtgärder för att förbättra förutsättningarna att driva företag i Norrland.

  Alliansen kan nu slå fast att det inte blir några ytterligare koldioxidskattehöjningar kommande mandatperiod, samt att möjligheten att få dispens från pumplagens fjärde steg ska permanentas. Det är en viktig fråga för att slå vakt om tillgången till drivmedel och annan service som bensinmackarna ger i glesbygd.

  Vi vill också permanenta våra satsningar på lägre arbetsgivaravgifter för unga, nystartsjobb, instegsjobb, nyfriskjobb och jobbskatteavdrag. I vårt valmanifest lovar vi att sänka skatten för pensionärer. Vi vill också halvera tjänstemomsen på restauranger när ekonomiskt utrymme finns. Mot detta står de rödgrönas tydligt fientliga politik mot ungdomar, konsumenter, producenter och inte minst, för alla som bor i Norrland.

  De rödgrönas skattehöjningar riktas med stor träffsäkerhet mot verklighetens folk i lands- och glesbygd. De sätter bidrag före arbete och de vill fördubbla arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Detta är ett slag som förvärrar den redan svåra situationen för unga på arbetsmarknaden. Drivmedelsskatterna ska höjas med 49 öre per liter – minst. Även om reseavdraget höjs för resor till och från jobbet drabbas de som behöver åka långt till affärer, vårdinrättningar och offentlig service. Barnfamiljer med redan små marginaler pressas när det blir dyrare att skjutsa barnen till fotbollen eller kulturskolan.

  En kilometerskatt på lastbilar kommer att göra vägburna transporter än dyrare, vilket är ett direkt hot mot glesbygdsbutiker med låg omsättning och långa avstånd till närmaste distributör. Högre skatt på kraftproduktion kommer samtidigt att göra elen två miljarder kronor dyrare. Tillsammans med kilometerskatten ökar risken för att fler energitunga industrier lämnar landet. Skatterna missgynnar också tydligt de områden som ligger längst ifrån de svenska in- och utskeppningshamnarna. Vad händer med transporterna till och från den norrländska industrin?

  När man summerar den rödgröna politiken är det inte främst ”de rika” som får bära skattehöjningarna. Sammantaget får glesbygdsbor, ungdomar och konsumenter betala minst 25 av de 33 rödgröna skattemiljarderna i deras budgetförslag. Politiken är varken rättvis eller särskilt klok. Det är tydligt att det är Norrland som ska betala notan för de rödgröna spenderbyxorna.

  Mats Odell (KD), andre vice partiordförande
  Liza-Maria Norlin (KD), riksdagsledamot för Västernorrland


  Ekonomi/skatter · Landsbygd | arbetsgivaravgift · bensinskatt · bredband · dieselskatt · instegsjobb · jobbskatteavdrag · kilometerskatt · Liza-Maria Norlin · Mats Odell · moms · nyfriskjobb · nystartsjobb · pension · pensionär · reseavdrag · skatt · verklighetens folk