• Samåkning

  Landstinget Västernorrland har idag ett bra miljöbokslut med många vägledande siffror som visar bland annat hur många mil vi färdas i olika sammanhang med privatbilar, med leasingbilar, tåg, flyg m m.

  Landstinget betalar milersättning till förtroendevalda som använder egen bil till och från olika möten och sammankomster och för medresenär betalar landstinget 5 öre per kilometer.

  Vi vet att varje antal mil som körs ger en direkt påverkan på klimat, vatten, luft, ja hela vår natur och framtida påverkan.

  Vi är alla överens om att vi måste sänka denna miljöpåverkan så mycket vi kan. Här måste något göras för att sporra till förändringar och återhållsamhet. Men som det är idag är det väl inte så många som besvärar sig med att försöka få någon form av exempelvis samåkning. Det är inte självklart att försöka fylla upp bilen med medpassagerare för trots allt är det förenat med ”besvär” att åka runt och plocka upp medpassagerare och det är framför allt inte kostnadstäckande med nuvarande ersättning.

  Om ersättningen höjdes till en mer realistisk nivå skulle de kanske vara mer intressant att vara ”taxi”. En höjning av nuvarande ersättning vore skälig och kanske också sporrande samt att det vore ekonomiskt och självfinansierat för landstinget. Färre bilar med fler passagerare ger mindre utsläpp och lägre kostnad för landstinget. Många slipper också ”felparkera” på grund av fullbelagda parkeringar i anslutning till landstingets lokaler.

  För att sporra till mer samåkning för förtroendevalda och för minskad miljöpåverkan föreslår jag att fullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag

  • att se över ersättningen för ”medåkande” för att sporra till mer samåkning och en lägre miljöpåverkan.

  Örnsköldsvik 040101

  Roger Berg
  Kristdemokraterna

  <hr>

  Ovanstående är en motion till landstingsfullmäktige.