• Samverkan mellan ASIH ansågs besvarad

  Sverker Ågren (kd) och företrädarna för övriga allianspartier har i en motion föreslagit en ökad samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice. När frågan behandlades på dagens fullmäktigesammanträde blev det livliga diskussioner. Det hela slutade med att landstinget beslutade att anse motionen besvarad istället för bifallen, något som fick en mängd ledamöter att reservera sig mot beslutet.


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 28 november 2007 § 174:

  Motion från Ulla Norgren (fp), Jacomina Beertema (m), Anita Hellstrand (c), Gun Enquist-Öhman (sjvp) samt Sverker Ågren (kd) om samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice

  Föredogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 8 på föredragningslistan angående motion från Ulla Norgren, Jacomina Beertema, Anita Hellstrand, Gun Enquist-Öhman och Sverker Ågren om samverkan mellan ASIH i Sundsvall och Hospice (sid. 107-108 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Susanne Sundqvist yrkade att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

  • att anse motionen besvarad.

  Jacomina Beertema yrkade att landstingsfullmäktige beslutar

  • att bifalla motionen.

  Ordförande ställde de två förslagen under proposition, varvid hon förklarade sig anse propositionen om bifall till Susanne Sundqvist förslag med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  Reservation till förmån för motionen lämnades av Jacomina Beertema, Roger Fastesson, Åsa Möller, Tord Sundqvist, Linus Johansson, Rodney Engström, Bertil Swenson, Maria Wickberg, André Nilsson Hugo, Tilde Helander, Christer Andersson, Bengt Sörlin, Magnus Ekwall, Gun-Enquist-Öhman, Yngve Nilsson, Göran Bolin, Erica Salin, Tommy Berggren, Yvonne Sundqvist, Björn Hellquist, Jarl Strömbäck och Sture Törnstam.


  Specialistvård | ASIH · hospice · motionsbeslut · Sverker Ågren