• SJ – Instrument för Samhällsgemenskap

  Uttalande av KDS i Västernorrlands extra distriktsstämma i Sundsvall den 2 oktober 1971.

  KDS i Västernorrland hävdar, att SJ har till uppgift att tillhandahålla goda kommunikationer över hela landet. I stora delar av vårt land saknar befolkningen den samhällsservice som på andra håll är självklar. Glesbygdernas kommunikationsproblem är ett resultat av en osolidarisk politik. Vi hävdar, att SJ är ett av politikernas bästa lokaliseringsinstrument. En successiv sänkning av SJ:s taxor skulle dessutom ge företaget större inkomster och även samhällsekonomisk vinst.

  Vi finner det orimligt, att ett statligt serviceföretag, som har till uppgift att gagna hela folket, i första hand skall betraktas ur företagsekonomisk synvinkel. De ekonomiska svårigheter som samhälle, näringsliv och enskilda förorsakas genom extra utgifter, stora tidsförluster, accentuerade urbaniseringsproblem etc. torde för övrigt svara mot de besparingar som SJ menar sig göra. Vi finner det vidare anmärkningsvärt, att inte den allmänna trafiksituationens svårlösta problem och miljöfrågor får större utrymme i samband med SJ:s politik och planering.

  KDS i Västernorrland kräver därför att 1963 års trafikpolitiska målsättning omgående omprövas och att SJ:s person- och godstaxor radikalt sänkes. Avveckling av järnvägsdelar och järnvägsstationer får inte ske utan inflytande från politiskt ansvariga instanser. I stället skall befintligt järnvägsnät byggas ut och förstärkas. I synnerhet gäller detta Inlandsbanans norra delar.

  Vi kräver vidare snar utbyggnad av Ostkustbanan mellan Härnösand och Umeå.


  Kollektivtrafik | Botniabanan · glesbygd · Härnösand · järnväg · Ostkustbanan · samhällsservice · tåg · urbanisering · Umeå