• Sjukvården ska flyttas hem till den äldre

  Trots en ekonomi i högkonjunktur, 60 miljarder i höjda skatter och ett historisk stort reformutrymme så har välfärden inte blivit bättre. Resultatet är en vård i kris där svårt sjuka inte får vård i tid, en äldreomsorg som de äldre inte vet om de kan lita på och en polis som tvingas lägga våldtäktsfall på hög. Det är ett välfärdssvek. Vi kan vända detta men det kräver att vi sätter människan i centrum och prioriterar en välfärd människor kan lita på.

  Inom polisväsendet råder ett läge som närmast kan liknas vid kris och polistätheten är sjunkande samtidigt som Stefan Löfven pratar om att vi ska få fler poliser. Inom äldreomsorgen är det fortsatt långa köer – ungefär 5000 äldre tvingades 2016 vänta i över tre månader på plats i särskilt boende efter att ett positivt biståndsbeslut fattats. Det måste bli ändring på dessa saker.

  Sjukvården måste ge vård i tid. Därför måste vi prioritera upp sjukvården och prioritera ner andra saker som är mindre väsentliga.

  Ett annat område som gått åt rakt fel håll sedan 2014 är sjukvården. Nationellt har vårdköerna fördubblats.

  Vårdgarantin säger att man ska få vård inom 90 dagar. Det är en relativt lång väntetid. Vi har tidsgränsen för att i någon mån säkerställa att kötiden inte ökar risken att patienten far illa av att behandlingen sker för sent.

  Svensk välfärd måste gå att lita på. Sjukvården måste ge vård i tid. Därför måste vi prioritera upp sjukvården och prioritera ner andra saker som är mindre väsentliga. Kristdemokraterna vill ge 27,3 miljarder mer till vård och omsorg de närmaste tre åren vilket motsvarar 16 500 fler medarbetare. Mer pengar utan förändrade arbetssätt kommer inte att hjälpa. Vi måste få en struktur på sjukvården som gör att den fungerar bättre.

  Primärvården måste byggas ut kraftfullt. När man blir sjuk ska man i första hand få vård på vårdcentralen som ska vara öppen även sena kvällar och helger. Människor ska bara söka sig till akuten när det verkligen krävs. Men då måste vårdcentralerna ha större tillgänglighet.

  Vårdcentralerna ska även kunna göra mer saker för att slippa skicka patienter till sjukhusen i onödan. Som patient ska man kunna få en patientansvarig läkare.

  Den äldre själv, anhöriga och hemtjänsten ska kunna ringa in hemsjukvårdsteam till den äldre. De som många gånger får vänta längst på akuten är de äldre. Därför ska sjukvården så långt möjligt flyttas hem till dem. Alla äldre ska täckas av hemsjukvården som vi vill bygga ut kraftigt. Den äldre själv, anhöriga och hemtjänsten ska kunna ringa in hemsjukvårdsteam till den äldre. De ska bestå av undersköterska, sjuksköterska, dietist, psykolog och andra kompetenser som den äldre kan vara i behov av. På så vis får den äldre vård i tid och slipper köer och transporter till och från vårdcentral eller akutmottagning.

  Hemsjukvården gör att de äldre sätts i centrum och får bättre vård. Men den medför också ett minskat tryck på den övriga sjukvården vilket leder till kortare köer i vården.

  Överbeläggningar och utlokaliseringar har ökat i nationellt och det sätter liksom vårdköerna patientens väl på spel. Felbehandlingar är vanligare när patienter inte är på rätt avdelning eller när den avdelning man behandlas på är överbelastad.

  Vi föreslår en prestationsbaserad ersättning om totalt sju miljarder som införs redan i år och som ges till de landsting som klarar maximalt 90 procent beläggning i genomsnitt under en månad. Totalt handlar det om att bygga ut sjukhusvården i Sverige med 450 platser.

  För att klara en utbyggd vård måste det finnas vårdpersonal. I december 2017 uppgav Arbetskraftsbarometern att det råder stor brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom alla inriktningar. SCB bedömer att denna brist kommer att öka på sikt om ingenting görs och läget är osäkert.

  Kristdemokraterna lägger därför stora resurser på att bygga ut antalet utbildningsplatser för alla vårdyrken men framförallt specialistsjuksköterskor. Antalet allmänläkare är för lågt i förhållande till andra specialistläkare och att staten därför behöver ta ett ökat ansvar för utbildningarna av läkare.

  En människas möjligheter att överleva svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.
  Alla ovanstående satsningar måste genomföras i närtid. Men så snart som möjligt måste ansvaret för sjukhusvården lyftas ifrån landstingen och över till staten. En människas möjligheter att överleva svår sjukdom ska inte avgöras av vilket landsting man råkar bo i.

  Efter valet 2006 fick Kristdemokraterna ansvaret för sjukvården i regeringsarbetet. Vi halverade då vårdköerna. Nu har vårdköerna fördubblats. Vi reducerade vårdköerna kraftigt efter Göran Persson och vi är beredda att kapa även Stefan Löfvens vårdköer.

  Kristdemokraterna står redo att ta ansvar för sjukvården och en välfärd du kan lita på.

  Ebba Busch Thor
  partiledare, Kristdemokraterna


  Primärvård · Specialistvård · Äldre | debattartikel · Ebba Busch · hemsjukvård · kömiljard · vårdgaranti · vårdköer · välfärdslöftet · överbeläggning