• Svar på interpellation angående sänkning av alkoholkonsumtionen

  Svar på interpellation från Göran Sydhage och Sverker Ågren angående handlingslinjer för sänkning av alkoholkonsumtionen:

  Göran Sydhage och Sverker Ågren har frågat mig om landstingets handlingslinjer för att misnka alkoholkonsumtionen i länet. I programmet för hälso- och sjukvård inför 90-talet är förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar det främst prioriterade. Rökning tillsammans med kostvanor är de enskilda faktorer som mest påverkar hjärt-kärlsjukligheten. Därför har ett åtgärdsprogram först färdigställts inom detta område. Meningen är att programmet ”Satsa på hjärtat” skall följas av ev åtgärdsprogram för skadeförebyggande, alkohol, tobak m fl områden.

  I dag görs, i enlighet med landstingets nuvarande drogpolitiska program, förutom allmänna förebyggande insatser, bl a riktade insatser till föräldrar och blivande föräldrar. Detta arbete sker inom ramen för landstingets hälsoupplysningsverksamhet. I en socialdemokratisk motion till landstinget föreslås att speciella insatser görs för kvinnliga missbrukare. Landstinget föreslås i anslutning härtill besluta att uppdra åt förvaltningsutskottet att bl a göra en översyn av landstingets nuvarande åtgärdsprogram mot alkohol och narkotika.

  De frågor som väckts av interpellanterna om mera konkreta handlingslinjer utöver vad som sägs i nuvarande drogpolitiska program kommer att specificeras i detta arbete. På motsvarande sätt får formerna för dokumentering och uppföljning klarläggas. Sammanfattningsvis drivs de drogpolitiska frågorna i dag inom ramen för landstingets allmänna hälsoupplysningsverksamhet. Däri inbegrips självfallet också en fortlöpande uppföljning av förändringar i alkoholkonsumtionen. Ansvarigt politiskt organ för genomförande och förverkligande av målen i HS-90 är förvaltningsutskottet genom dess hälso- och sjukvårdsdelegation.

  Härnösand den 17 februari 1987

  Alf Wedin
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Folkhälsa | alkohol · Göran Sydhage · interpellationssvar · Sverker Ågren


  Bilden överst av bridgesward från Pixabay (Pixabay License).