• Svar på interpellation om demensutredningar

  Fråga 1: Hur ser läget ut idag med vårdköerna för demensvården?

  Svar: Jag tolkar frågan som hur klarar vårdgarantins gräns på maximalt 3 månaders väntetid. Läget vid sjukhuset i Sundsvall är bra, utredningar kan idag påbörjas efter cirka 2 månaders väntetid. Vid sjukhuset i Örnsköldsvik har läget förbättrats och väntetiden är idag knappt 3 månader. Under hösten har en del av patienterna i Sollefteåområdet flyttats över från Örnsköldsvik till Sundsvall.

  Fråga 2: Finns det något skäl till att Västernorrland ska ligga så dåligt till i jämförelse med andra län?

  Svar: De nya nationella riktlinjerna fastställdes i februari 2018. Regionens behandlingslinje för demens uppdaterades i mars. I samband med detta genomfördes en analys av läget i regionen avseende demensvården. Där konstaterades bland annat att hälsocentraler och vårdcentraler, liksom kommunerna arbetar på olika sätt, vilket försvårar genomförandet av gemensamma rutiner. Bristande kompetens kunde också konstateras på alla nivåer.

  Regionen har sedan några år tillbaka en länssamordnare för demens. Hen bedriver kontinuerligt utbildningar hos kommuner, inom primärvård och specialistvård. En ABC-utbildning via webben som funnits några år har nått ut brett i länet. En mängd andra utbildningar inom demens har också genomförts.

  Information, kommunikation och kunskapsbyggande är dock en betydande utmaning när organisationen skiljer sig över regionen.

  Fråga 3: Vad gör man idag för att beta av köerna? Har man någon plan?

  Svar: Se svaret på fråga 1.

  Fråga 4: Det talas så vackert att primärvården ska få större ekonomiska resurser. 150-200 miljoner, men pengar i all ära, man måste också ha en plan för hur pengarna ska användas så att vi får en effektiv och jämlik vård. Hur ser man på den modell Gävleborg har för demensutredningar där primärvården får en större roll?

  Svar: Det är av stor vikt att demensutredningar initieras i tid och att läkemedelsbehandling övervägs. Här spelar primärvården en viktig roll! Med bättre kontinuitet och god kunskap om demenssjukdomar kan patienter med misstänkt demens få rätt hjälp snabbar. Med rätt stöd, hjälpmedel och teknik kan patienterna bevara sin egenvårdsförmåga längre och få ett bättre liv än annars skulle vara fallet. Jag ser positivt på att primärvården ska ges förutsättningar att spela en större roll i demenssjukvården.

  Härnösand den 29 november 2018
  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

  Inlägget är ett svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om demensutredningar


  Primärvård · Specialistvård | demensutredning · interpellation · Mona Hammarstedt


  Bildcollaget överst av Gerd Altmann från Pixabay (Pixabay License).