• Svar på interpellation om enbart hälso och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem

  Ewa Söderberg, ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen, lämnade följande svar på Sverker Ågrens interpellation om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem:

  Är all verksamhet som bedrivs på Österåsens hälsohem att betrakta som vård inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)?

  Den största delen av verksamheten består av patienter som remitterats till Österåsens hälsohems behandlingsprogram. Den bverksamheten bedrivs helt inom ramen för hälso- och sjukvårdlagen och har så skett sedan starten 1982. Det blir ingen skillnad jämfört med att ingå i den nya primärvårdsorganisationen. Sedan 1997 har också Österåsens hälsohem varit en del av ”landstingsgemensam verksamhet” tillsammans med bl a hörselvården.

  Förutom behandlingsprogram finns en mindre del av verksamheten där platser erbjuds för bokning utan remiss eller nyttjande av vår kursgård. Personer som ej har remiss deltar endast i aktiviteter som bedrivs i ”storgrupp” dvs t ex föreläsningar och motionspass. De omfattas av  hälso- och sjukvårdslagen i de fall de erhållit individuell behandling av sjukvårdspersonal t ex sjukgymnastik. Individuella behandlingar kan dock inte erbjudas mer än i undantagsfall, då våra resurser inom vårdpersonalen är mycket begränsade och i första hand är ämnade för dem som deltar i behandlingsprogram.

  Omfattas därmed alla oavsett vilket sätt de kommit till Österåsen på, av patientförsäkringen?

  Enligt patientskadelagen lämnas ersättning endast vid patientskada i samband med hälso- och sjukvård. Patientförsäkringen gäller inte vid t ex olycksfall som inträffar under en patients vardagliga vistelse i boenderum, toalett etc.

  Alla patienter som deltar i behandlingsprogrammet omfattas av patientförsäkringen.

  Övriga som inte deltar i behandlingsprogrammet och som alltså inte erhåller undersökning, behandling, diagnos etc omfattas inte heller av patientförsäkringen.

  Alla besökande, oavsett kategori, omfattas av landstingets ansvarsförsäkring t ex vid halkskada.

  Erhåller alla patienter och gäster information om sina rättigheter samt försäkringsskydd?

  Den informationsfolder om patientförsäkring som är framtagen av LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) finns tillgänglig. Hänvisning sker också till patientnämndens framtagna broschyr om landstingets försäkringar. Vid frågor hänvisas till patientnämnden vid Landstinget Västernorrland.

  Hur många av de anställda på Österåsen skulle få lämna sina jobb om intäkterna från de privatbetalande patienterna (gästerna) skulle upphöra?

  För att belysa antalet anställda redovisas nedan antalet anställda året innan hälsohemmet började ta emot privatbetalande gäster och personalstaben i budget 2006. Som jämförelse kan man se att personalstaben faktiskt är mindre än 1986.

  Antal anställda 1986 Budget
  2006
  Läkare 1,75 2,00
  Vårdpersonal (från 2006 inkl kurator) 5,40 5,00
  Läkarsekreterare 1,00 1,00
  Personal gymn, motion 3,50 3,00
  Spa-terapeut 0,00 1,00
  Personal för kost 5,50 5,25
  Utbildningskök 1,60 1,00
  Fastighetsskötsel 3,00 2,00
  Lokalvård (2005 inkl butik 0,3%) 4,00 4,50
  Trädgårdsmästare 1,00 0,00
  Administrativ personal 2,75 4,00
  Summa 29,50 28,75

  Det finns inte specifika tjänster tillsatta för privatgäster utan dessa arbetsuppgifter integreras i övrig verksamhet. Resurser som är tilldelade behandlingsprogrammet berörs inte.

  Personalresurser som möjligtvis kan hänvisas till privatgästerna är 1,0 spa-terapeut, men den personen bär i stort sett sina kostnader med intäkter från behandlingar. Övrigt som eventuellt kan skiljas ut kan vara 1,0 administrativ tjänst (värdinna, reception och växel), 0,5 hälsokostberedare och 0,5 lokalvårdare. Men det krävs förändringar som även skulle drabba remitterade personer om dessa resurser tas bort eftersom uppgifterna är fördelade på flera personer och inte specifika tjänster. Dessutom är arbetsuppgifterna säsongsbetonade.

  Bakgrunden till att hälsohemmet började ta emot privatbetalande gäster är att anslaget inte ökat i samma takt som kostnaderna, borttagen vårddagsersättning från försäkringskassan (vilket drabbade även sjukhusen) och övriga besparingar. Tack vare ständiga effektiviseringar och en mycket lojal personal har ändå intäkterna ökat utan att utöka personalstaben. T ex har tid för överlappning (som är ofrånkomlig vid schemaläggning) nyttjats fullt ut, flexibilitet med flera funktioner har ökat och att personalen arbetar mer i en lärarsituation än tidigare (för att nyttja möjligheten att nå flera samtidigt). Behandlingsprogrammet har samtidigt blivit mycket mer omfattande och inkluderar idag t ex temagrupper, uppföljningar och reflekterande samtal.

  Det årliga anslaget täcker knappt kostnader för personal och hyra. Övriga driftskostander (livsmedel, material) måste täckas på annat sätt. På så vis är inkomsterna från privata gäster helt avgörande för verksamheten. I annat fall måste full kostnadstäckning ges för remitterade till behandlingsprogrammet.

  Härnösand den 27 oktober 2005

  Ewa Söderberg
  Ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen.


  Willis Bergquist (kd) tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Ewa Söderberg.

  Inlägget är ett svar på interpellation från Sverker Ågren (kd) om enbart hälso- och sjukvård bedrivs på Österåsens hälsohem


  Folkhälsa | Österåsen · interpellationssvar · Willis Bergquist


  Bilden överst: Österåsens bassäng. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 3.0).