• Svar på interpellation om evidensbaserad behandling i primärvården

  Vice ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen Susanne Sundqvist lämnade följande svar på interpellationen från Mona Lundqvist om evidensbaserad behandling i primärvården:

  Evidensbaserad vård innebär ett förhållningssätt till vetenskap på så sätt att man väger in vetenskapliga resultat (evidens) i sitt kliniska arbete. Evidensbaserad vård kan även betraktas som en metod, det vill säga ett strukturerat sätt att ta reda på vilka vetenskapliga resultat som är bäst för att hjälpa till att lösa det kliniska problemet.

  Evidensbaserad vård innebär, att man väger samman bästa tillgängliga evidens med sin kliniska expertis och patientens värderingar.

  SBU skriver i SBU alert-rapport nr 2005-07 DBT, dialektisk beteendeträning vid bordelinepersonlighet: ”Med Mindfulness avses metoder som hämtats från meditationstekniker och som innefattar olika former av avslappning och träning i att vara närvarande i nuet, så kallad med-veten närvaro”.

  Mindfulness (MBCT Mindfulness based cognitive therapy) återfinns inte i så många RCT (randomiserade kontrollerade studier) eftersom Mindfulness ofta används som en delkom-ponent i kognitiv behandling.
  Sökning på pubmed ger några review artiklar där den senaste konstaterar att Mindfulness bl.a. minskar risken för återfall av depression.

  I koppling till bl.a. sömnproblem återfinns ett flertal vetenskapliga artiklar att tillgå. Yook m.fl. hävdar att Mindfulness både förbättrar sömnen och minskar ångestbesvären men att ytterligare forskning behövs (”findings suggest that MBCT can be effective at relieving insomnia symptoms by reducing worry associated sleep disturbances in patients with anxiety disorder. However, well-designed, randomized, controlled trials are needed to confirm our findings”) 1).

  Mona Lundqvist undrar i sin interpellation om metoden är relevant för primärvården i vårt län?

  I Primärvården Västernorrlands sömnhäfte som liknar flera landstings sömnråd (Uppsala, Jönköping m.fl.) återfinns Mindfulness som en möjlig metod för avslappning.

  Inom Primärvården Västernorrland har några mindre utvärderingar av Mindfulness genomförts (bl.a. Eva Brattfelt) där patienter uppgett sig få mycket bra hjälp av Mindfulness.

  Enligt HSL, Hälso- och Sjukvårds Lagen skall vårdgivaren/vårdgivarens företrädare informera om lämpliga behandlingsmetoder. Av Socialstyrelsens kvalitetssystem ”God Vård” skall vidare kostnadseffektiva metoder nyttjas.

  Mot denna bakgrund används Mindfulness, om än i begränsad omfattning, inom Primärvården Västernorrland inom bl.a. sömnprevention.

  Avslutningsvis vill jag betona att nyttjandet av Mindfulness i Primärvården Västernorrland utgör ett komplement till övrig behandling. Det religiösa inslaget har vidare helt ”avskalats”/eliminerats vilket gör metoden användbar oavsett patientens livsåskådning/trosuppfattning.

  I de fall patienter känner sig kränkta eller mycket tveksamma till Mindfulness är det enligt min och Primärvården Västernorrlands mening inte förenligt med EBV, evidensbaserad vård att ”tvinga på” någon just denna avslappningsmetod.

  Det vetenskapliga underlaget är inte lika självklart som för många högprioriterade modeller men SBU´s sammanfattning om att denna grupp av åtgärder verkar vara ”en lovande behandlingsform för patienter med borderline personlighetsstörning. Den behöver dock utprövas för svenska förhållanden” leder till att de verksamheter som använder denna behandlingsform behöver vara uppmärksamma på hur evidensläget utvecklas och följa pati-enter i denna behandlingsform särskilt noga. Det kan ju vara fråga om störningar som är svåra att nå med traditionella metoder och där den verksamhetsansvarige är angelägen att i prognos- och symtomförbättrande syfte pröva ”nya” metoder.

  Härnösand den 27 april 2009

  Susanne Sundqvist
  Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsdelegationen


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 29-30 april 2009 § 78

  Mona Lundqvist tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig även Susanne Sundqvist och Sverker Ågren.


  Primärvård | interpellationssvar · mindfullness · Mona Lundqvist · Sverker Ågren