• Svar på interpellation om kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor

  Lennart Johansson, ordförande i personaldelegationen, lämnade följande svar på Roger Bergs interpellation om kostnadsminskning för inhyrda läkare och sjuksköterskor:

  ”Inhyrningen av läkare och sjuksköterskor från bemanningsbolag används för att avhjälpa den bristsituation, som råder inom delar av landstingets hälso- och sjukvård. Huvuddelen av kostnaderna avser läkarstafetter.

  Den pågående avvecklingen av stafettsystemet sker i första hand genom intensifierade rekryteringsinsatser. Ett 60-tal nya läkare tillförs under 2003, varav hälften via utlandsrekrytering. Under de senaste sex månaderna har också drygt hundra sjuksköterskor rekryterats. Den förbättrade bemanningssituationen kommer att bidra till att nuvarande behov av bemanningstjänster reduceras avsevärt. Under 2004 bedöms inhyrningen kraftigt kunna minska, för att senare under planperioden kunna upphöra helt.

  Målet är att inhyrningen av läkare och sjuksköterskor ska minska med 35 % för 2003 ligger fast, även om den besvärande vakanssituationen inom primärvården i Örnsköldsviksområdet inte helt kommer att vara avhjälpt under innevarande år. En viss kostnadsreducering förväntas också kunna uppnås genom den regionupphandling av läkartjänster som nyligen genomförts.

  Härnösand den 24 april 2003

  Lennart Johansson
  Ordförande i personaldelegationen


  Roger Berg tackade för svaret.

  I detta ärende yttrade sig Lennart Johansson och Anders Kempe.