• Svar på interpellation om Länsöverenskommelsen

  Interpellanten ställer tre frågor:

  • Hur har Region Västernorrland förbättrat dialogen med de idéburna organisationerna jämfört med tidigare?
  • På vilket sätt har man synliggjort de idéburna organisationernas roll som bärare av demokratiska värderingar och opinionsbildare för samhällsförändring?
  • Vilka organisationer i den idéburna sektorn har man gjort överenskommelser med? Kan du ge några exempel på den ökade mångfalden av utförare?

  Svar:

  Redan det faktum att Region Västernorrland tecknat en överenskommelse med idéburna organisationer synliggör dessa organisationers roll, inte bara vad gäller att bära demokratiska värderingar och som opinionsbildare för samhällsförändringar utan också för att förstärka arbetet med folkbildning, folkhälsa, trafiksäkerhet, kultur och företagande.

  Idéburna organisationer bjuds idag in till dialog och andra forum för att bidra med synpunkter, erfarenheter och kunskaper. Några exempel där idéburna har involverats är den regionala utvecklingsstrategin, kulturplanen och strategin för medborgardialog som syftar till att bidra till en bättre medborgardialog i hela regionen, något som även innefattar dialogen med idéburna.

  Region Västernorrland samråder med representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna för att stärka och stötta det demokratiska uppdraget. Region Västernorrland samverkar även med kulturföreningar och institutioner i enlighet med kultursamverkansmodellen. Organisationen Ideell Kulturallians Västernorrland samlar regionens kulturutövare och är den part som företräder bredden av kulturföreningar och organisationer. Sveriges Hembygdsgårdar arbetar fram till 2022 med att utveckla demokratin och förnya medlemskåren, med stöd från Region Västernorrland. Samverkan sker i Hembygdsrådet. En organisation som också är väl värd att lyfta fram är RFSL Västernorrland, Riksförbundet för Homosexuellas, Bisexuellas, Transpersoners och Queeras Rättigheter. Region Västernorrland tar hjälp av RFSL Västernorrland för att förbättra sitt eget arbete med normkritiska arbetssätt och förbättrad kompetens genom exempelvis utbildningar. RFSL gör ett viktigt demokratiskt arbete för att lyfta alla människors lika värde och för att stå emot de krafter som menar att HBTQ-frågor inte är viktiga eller värda att diskutera.

  I dagsläget görs ingen särskild registrering vid Inköp och Upphandling om det är idéburna aktörer eller andra typer av aktörer/företag som upphandlas, vilket gör det svårt att ge ett exakt antal utifrån den aspekten. Några exempel på idéburna organisationer som regionen idag har avtal med är: PTSD behandling för asylsökande och nyanlända med Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Utbildning för ST-läkare i palliativ vård med Mellannorrlands Hospice och RFSL Västernorrland som tidigare nämnts. När upphandlingspolicyn reviderades 2019 så valde Region Västernorrland även att förtydliga vikten av att skapa förutsättningar för en förbättrad konkurrens vid upphandling genom att underlätta för små och medelstora leverantörer samt idéburna aktörer.

  Utöver detta har vi även ett antal regionala uppdrag tillsammans med bl.a. Amatörteaterns riksförbund i Västernorrland, Föreningsarkivet i Västernorrland, Riksteatern Västernorrland, Stiftelsen Nämforsen, Västernorrlands Idrottsförbund och SISU. Dessa följs upp genom dialog en till två gånger per år.

  Regionen driver även ett projekt via Tillväxtverket som ska stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap och företagande för att lösa framtida samhällsutmaningar. Det kan gälla både stort som smått, till exempel förs just nu en utredning om hur vi bättre skulle kunna tillvarata regionens möbler på ett mer hållbart sätt. I denna utredning är ett av uppdragen att peka ut områden i hanteringen som skulle kunna läggas ut på sociala företag och därmed bidra till ökad hållbarhet både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

  Sammanfattningsvis kan man inte säga att Länsöverenskommelsen är en pappersprodukt. Snarare har överenskommelsens intentioner och mål fått genomsyra en större del av Region Västernorrlands verksamhet. Samverkan och dialog med regionens idéburna organisationer är avgörande för att Region Västernorrland ska nå sina mål.

  Härnösand den 27 februari 2020
  Glenn Nordlund (S)
  Regionstyrelsens ordförande


  samverkan | civilsamhälle · Henrik Sendelbach · interpellationssvar · Länsöverenskommelsen · Mellannorrlands hospice · RFSL · Tillväxtverket · Vårsta diakonigård


  Bilden överst: Omslaget till Länsöverenskommelsen. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).